PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NABAVA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA IVANIĆ-GRAD, OBJEKT LIVADA NA ŽERAVINCU – DOGRADNJA 1

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN               

KLASA: 406-01/21-01/1

URBROJ:238/10-02-03/2-21-3

Ivanić-Grad, 07. lipnja  2021.

                               

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

Predmet: Nabava radova na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Livada na Žeravincu – Dogradnja 1 - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova  na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Dječjeg vrtića Ivanić-Grad, objekt Livada na Žeravincu – Dogradnja 1.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora  stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.      

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će zaključno do 14. lipnja 2021.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/) .

Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama  https://eojn.nn.hr/   i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr 

 

Prilog:    -  Nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  Nacrt troškovnika

              -  Glavni arhitektonski projekt

               - Glavni građevinski projekt konstrukcije

               - Glavni elektrotehnički projekt

               - Glavni građevinski projekt vodovoda i odvodnje

               - Elaborat zaštite od požara

               - Glavni strojarski projekt

               - Elaborat zaštite na radu