U. O. ZA LOKALNU SAMOUPRAVU, PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

ODSJEK ZA POSLOVE GRADSKOG VIJEĆA I GRADONAČELNIKA