GRADSKA UPRAVA

PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Sukladno članku 26. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), tijela Grada Ivanić-Grada dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad upravnih tijela Grada Ivanić-Grada te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Grada Ivanić-Grada, odnosno upravnih tijela Grada Ivanić-Grada dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Ivanić-Grada mogu se podnijeti u pisanom obliku ili izjaviti usmeno na zapisnik u pisarnici gradske uprave Grada Ivanić-Grada na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u uredovno radno vrijeme.

Adrese za dostavu pisanih predstavki i pritužbi su:

Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad ili

e-mail: grad@ivanic-grad.hr

U prostorijama gradske uprave Grada Ivanić-Grada na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad može se podnijeti predstavka i pritužba upisom u Knjigu za pritužbe.