PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Koordinator savjetovanja s javnošću: Marina Šiprak

Telefon: +385 1 2831 360

Emailmarina.siprak@ivanic-grad.hr

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja općih akata provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti, s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka koje je potrebno na vrijeme otkloniti.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine, prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanje s javnošću ostvaren je donošenjem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) kojim je, između ostalog, određena i obveza donošenja i objavljivanja plana savjetovanja s  javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Ivanić - Grad će na svojoj službenoj Internet stranici objaviti popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati kao i popis akata prije čijeg će se donošenja ili izmjene provesti savjetovanje s javnošću. Uz svaki opći akt o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljen je obrazac za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju, te obrazloženje pravnog temelja za donošenje, kao i ciljeva koji se žele postići donošenjem akta.

Nakon provedenog savjetovanja objavit će se izvješće iz kojeg će biti vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu, s obrazloženjem. Ukoliko ne bude iznesenih primjedbi ni prijedloga, u izvješću će se navesti da nije bilo iznesenih primjedbi ni prijedloga.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje je internetsko savjetovanje otvoreno možete uputiti putem obrasca objavljenog uz pojedini nacrt općeg akta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu koordinatora za savjetovanje s  javnošću Grada Ivanić – Grada.