PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

UNAPRJEĐENJE PROMETNE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKE ZONE IVANIĆ-GRAD JUG – ZONA 3

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD                

KLASA: 406-01/19-01/15
URBROJ:238/10-02-03/2-19-5
Ivanić-Grad, 24. siječnja  2020.


PROJEKT „ UNAPRJEĐENJE PROMETNE INFRASTRUKTURE PODUZETNIČKE ZONE IVANIĆ- GRAD  JUG – ZONA 3“


Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  za nabavu građevinskih radova za projekt „ Unaprjeđenje prometne infrastrukture poduzetničke zone Ivanić- Grad Jug – Zona 3“


Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova za projekt „ Unaprjeđenje prometne infrastrukture poduzetničke zone Ivanić- Grad Jug – Zona 3“.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
                                                                                 
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 24. siječnja 2020. godine do 31. siječnja 2020. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave i svojim internetskim stranicama.


Prilog:
- Nacrt dokumentacije o nabavi
- Nacrt troškovnika
- Glavni projekt
- Izvedbeni projekt