PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NABAVA RADOVA NA UREĐENJU VODENOG ZABAVNOG SPRAY PARKA ZA DJECU/FONTANA NA LOKACIJI SPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA ZELENJAK

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD

KLASA: 406-01/20-01/5
URBROJ:238/10-02-03/2-20-3
Ivanić-Grad, 15. prosinca 2020.

SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


Predmet: Nabava radova na uređenju vodenog zabavnog spray parka za djecu/fontana, na lokaciji sportsko-rekreacijskog parka Zelenjak - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poštovani,
obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu nabava radova na uređenju vodenog zabavnog spray parka za djecu/fontana, na lokaciji sportsko-rekreacijskog parka Zelenjak.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će zaključno s danom 28.12.2020. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/ i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

Prilog:  - nacrt dokumentacije o nabavi
           - nacrt troškovnika