PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NABAVA RADOVA NA SANACIJI KROVIŠTA TRŽNICE MAZNICA U IVANIĆ-GRADU

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN                   

KLASA: 406-07/22-03/5

URBROJ: 238-10-05/2-22-2

Ivanić-Grad, 12. kolovoza  2022.

                               

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

Predmet: Nabava radova na sanaciji krovišta tržnice Maznica u Ivanić-Gradu - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na sanaciji krovišta tržnice Maznica u Ivanić-Gradu.

 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

 

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora  stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

              

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će zaključno do 22. kolovoza 2022.godine.

 

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/) .

 

Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama  https://eojn.nn.hr/   i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr 

 

Prilog:    -  Nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  Nacrt troškovnika