PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

NABAVA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOGUŠEVE ULICE I IZGRADNJI NOGOSTUPA (II. FAZA) U IVANIĆ-GRADU

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i  izgradnji nogostupa  (II. faza) u Ivanić-Gradu.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad  stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i  nacrt troškovnika.  

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 12. travnja 2022.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave i svojim internetskim stranicama.

 

Prilog:    -  nacrt Dokumentacije o nabavi 

              -  nacrt Troškovnika

 

__________________________________________________________________________

KLASA: 406-07/22-03/4

URBROJ: 238-10-05/3-22-4

Ivanić-Grad, 13. travnja  2022.

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOGUŠEVE ULICE  I  IZGRADNJI NOGOSTUPA  (II. FAZA)  U IVANIĆ-GRADU

 

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

                   Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

                   OIB: 52339045122

Evidencijski broj nabave: 14/2022

Predmet nabave: Nabava radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i  izgradnji nogostupa  (II. faza)  u Ivanić-Gradu.

 

Na temelju članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 9. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), Naručitelj Grad Ivanić-Grad  je objavio, putem sustava elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN), nacrt dokumentacije o nabavi i  nacrt troškovnika za nabavu radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i  izgradnji nogostupa  (II. faza)  u Ivanić-Gradu, s ciljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Postupak prethodnog savjetovanja se provodio u razdoblju od 05.04.2022. godine  do 12.04.2022. godine.

Naručitelj u tijeku savjetovanja nije održao niti jedan sastanak s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge na objavljenu dokumentaciju:

 

Primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata:

 

1.   Zahtjev za pojašnjenje

Gospodarski subjekt:

1. molimo vas pojašnjenje st.6. troškovnika u dijelu zbijenosti tamponskog sloja, propisano je da nosivost tamponskog sloja je 60 KN/m2. Nije nam jasna mjerna jedinica 60 KN/m2.

          Opći tehnički uvjeti za radove na cestama propisuju za asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj ukupne debljine > 15 cm ili asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj stabiliziran hidrauličnim vezivom debljine od 30 cm do 40 cm modul stišljivosti najmanje 80 Ms [MN/m2] te stupanj zbijenosti Sz[%] 98 .

-stavka troškovnika

6.         Izrada tamponskog sloja kolnika od lomljenog kamenog materijala granulacije 0 - 60 mm. Tamponski sloj se izvodi u projektiranoj debljini od min 25  cm u uvaljanom stanju. Zbijenost tamp. sloja propisuje na 60 KN/m2. Ravnost, mjerena letvom duljine 4 metra, smije odstupati majviše 2 cm.  Alternativno se može koristiti šljunak koji zadovoljava u pogledu granulometrijskog sastava, čistoće i kakvoće.  Obračun radova po m3 ugrađenog materijala.                 

                        m3        395,00

  • Odgovor Naručitelja:

Naručitelj  prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta te će u tom dijelu izmijeniti Troškovnik.

 

2.     Zahtjev za pojašnjenje

Gospodarski subjekt:

U st.2. NOGOSTUP

 -molimo pojašnjenje st.2 u dijelu :  Zbijenost posteljice je min 30 /20/ KN/m2

Nejasno je što se traži.

Planiranje posteljice uz valjanje laganim valjkom – O.T.U. 2.8.1.  Valjanju posteljice pristupa se u trenutku kada ista ima optimalnu vlažnost. Obračun po kvadratnom metru. Zbijenost posteljice je min 30 /20/ KN/m2.

  • Odgovor Naručitelja:

Naručitelj  prihvaća primjedbu gospodarskog subjekta te će u tom dijelu izmijeniti Troškovnik.

 

3.     Zahtjev za pojašnjenje

Gospodarski subjekt:

U st.7. NOGOSTUP

7.         Uređivanje kolnih ulaza na suprotnoj strani od nogostupa. Kolni ulazi, 10 kom, se izvode od ceste do ulaza u dvorište korisnika u slijedećim slojevima: 

             a/    iskop i odvoz humusa

             b/  tamp. Sloj kamen ili šljunak

             c/  parkovni rubljaci

             d/  asfalt AC 11 surf (5 cm)  

- molimo pojašnjenje kakvi su kolni ulazi jer iz opisa stavke nije jasno jesu li kolni ulazi od prefabriciranih kosih elemenata ili se izvode upušteni rubnjaci. Isto tako je najasno što je na strani nogostupa.

  • Odgovor Naručitelja:

Na obadvije strane ceste postavljaju se cestovni rubnjaci dim 18/24, C 30/37, koji se na mjestu kolnih ulaza upuštaju tako da od gotovog asfalta budu izdignuti 3 cm. Na strani nogostupa, postavljaju se cestovni rubnjaci dim 10/15, C 30/37.

Budući da Naručitelj mijenja Troškovnik obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da će se u predmetnom postupku ponoviti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu