PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PONOVLJENO SAVJETOVANJE - NABAVA RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOGUŠEVE ULICE I IZGRADNJI NOGOSTUPA (II. FAZA) U IVANIĆ-GRADU

KLASA: 406-07/22-03/4

URBROJ: 238-10-05/3-22-5

Ivanić-Grad, 14. travnja  2022.

                               

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Predmet: Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:

Nabava radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i  izgradnji nogostupa  (II. faza) u Ivanić-Gradu

 

Poštovani,

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj Grad Ivanić-Grad stavlja na ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i  nacrt troškovnika.                         

Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 20. travnja 2022.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja ponovljenog prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na stranicama  Elektroničkog oglasnika javne nabave i svojim internetskim stranicama.

 

Prilog:    -  nacrt Dokumentacije o nabavi 

              -  nacrt Troškovnika

__________________________________________________________________________

 

IZVJEŠĆE

O PROVEDENOM PONOVLJENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA NABAVU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI MOGUŠEVE ULICE  I  IZGRADNJI NOGOSTUPA  (II. FAZA)  U IVANIĆ-GRADU

 

 

Naručitelj:  Grad Ivanić-Grad

                   Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

                   OIB: 52339045122

 

Evidencijski broj nabave: 14/2022

 

Predmet nabave: Nabava radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i  izgradnji nogostupa  (II. faza)  u Ivanić-Gradu.

Na temelju članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 9. stavak 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), Naručitelj Grad Ivanić-Grad  je objavio, putem sustava elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN), nacrt dokumentacije o nabavi i  nacrt troškovnika za nabavu radova na rekonstrukciji Moguševe ulice  i  izgradnji nogostupa  (II. faza)  u Ivanić-Gradu, s ciljem ponovljenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Postupak ponovljenog prethodnog savjetovanja se provodio u razdoblju od 14.04.2022. godine  do 20.04.2022. godine.

Naručitelj u tijeku savjetovanja nije zaprimio niti jednu primjedbu ili prijedlog, te nije održao niti jedan sastanak.

 

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu