PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

IZGRADNJA ŠETNICE UZ LIJEVU OBALU RIJEKE LONJE U IVANIĆ-GRADU

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN


KLASA: 406-01/21-01/2
URBROJ:238/10-02-03/2-21-3
Ivanić-Grad, 17. rujna 2021.


Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave radova na izgradnji šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-Gradu po grupama


Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na izgradnji šetnice uz lijevu obalu rijeke Lonje u Ivanić-Gradu po grupama i to:

GRUPA A. - Od plinskog mosta do ušća potoka Žeravinec u rijeku Lonju
GRUPA B. - Od Savske ulice prema jugu duljine 202 m

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 23. rujna 2021.godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave i svojim internetskim stranicama.


Prilog:
- nacrt Dokumentacije o nabavi
- nacrt Troškovnika - GRUPA A.
- nacrt Troškovnika - GRUPA B.