PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

IZGRADNJA JEDNODIJELNE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE S REKONSTRUKCIJOM ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE JOSIPA BADALIĆA

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD

KLASA: 406-01/20-01/3
URBROJ:238/10-02-03/2-20-3
Ivanić-Grad, 23. listopada 2020.

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA


Predmet: Nabava radova na izgradnji jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova na izgradnji jednodijelne školske sportske dvorane s rekonstrukcijom zgrade Osnovne škole Josipa Badalića na dijelu spoja sa sportskom dvoranom, na k.č.br. 2190, k.o. Caginec.

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s predmetnom nabavom.

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će najmanje 5 (pet) dana odnosno zaključno s danom 29.10.2020. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/ i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr


Prilog:

- nacrt dokumentacije o nabavi

- nacrt troškovnika