PRETHODNA SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

ASFALTIRANJE ULICA NA PODRUČJU GRADA IVANIĆ – GRADA

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

                                               

KLASA: 406-01/20-01/2

URBROJ:238/10-02-03/2-20-3

Ivanić-Grad, 10.  lipnja  2020.

                               

SVIM ZAINTERESIRANIM

GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

 

Predmet: Asfaltiranje ulica na području Grada Ivanić – Grada - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima 

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Ivanić-Grad planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova asfaltiranja ulica na području Grada Ivanić – Grada s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na rok od dvije godine.

 

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.

 

Ovim putem javni naručitelj Grad Ivanić-Grad predmet nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora  stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

             

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će najmanje  5 (pet) dana odnosno zaključno s danom 16.06.2020. godine.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dati u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/).

 

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće te ga objaviti na internetskim stranicama https://eojn.nn.hr/  i na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

 

Prilog:    -  nacrt dokumentacije o nabavi 

              -  nacrt troškovnika