16.05.2024.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo I

KLASA: 112-03/24-01/4

URBROJ: 238-10-05/1-24-10

Ivanić-Grad, 16. svibnja 2024.

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo, objavljenog u Narodnim novinama, broj 44/2024 od 12. travnja 2024. godine, putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavljuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo 

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo, koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem kako slijedi:

1. DINO PAVIĆ.

Prethodno navedeni kandidat poziva se na pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje održat će se 22. svibnja 2024. (srijeda) u 8:30 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.

II. Kandidat koji pristupi testiranju, obvezan je predočiti identifikacijsku ispravu.

III. Pisano testiranje trajat će 45 minuta.

IV. Smatra se da je kandidat koji ne pristupi pisanome testiranju, povukao prijavu na natječaj.

V. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatu se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnoga broja bodova na pisanome testiranju, i to isti dan od 9:30 sati.

 

VI. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje su sljedeći:

a) Zakon o proračunu (Narodne novine, broj 144/21)

b) Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22).

      

            Predsjednica Povjerenstva:

mr. sc. Tamara Mandić, dipl. oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: