23.05.2024.

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo

KLASA: 112-03/24-01/4

URBROJ: 238-10-05/1-24-18

Ivanić-Grad, 23. svibnja 2024.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/2008, 61/2011, 4/2018 i 112/2019), pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun Grada Ivanić-Grada donosi

O D L U K U

o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo

  

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i proračun Grada Ivanić-Grada na vježbenički staž – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za poslove radnoga mjesta: 3.2.3. Viši referent za proračun i računovodstvo KLASA: 112-03/24-01/4 URBROJ: 238-10-05/1-24-1 od 11. travnja 2024. godine, objavljen u Narodnim novinama, broj 44/2024 od 12. travnja 2024. godine, putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Ivanić-Grada i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada. 

II.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova sukladno članku 24. stavku 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama i na službenoj stranici Grada Ivanić-Grada.

                                                                                              PROČELNICA:

mr.sc. Tamara Mandić, dipl.oec.

PREUZMITE DOKUMENTE: