22.02.2024.

OGLAS za prijam službenika u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

KLASA:  112-03/24-01/1

URBROJ: 238-10-03/1-24-1

Ivanić-Grad, 22. veljače 2024.

Na temelju članka 28. stavka 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisuje

                                                                                                                 

O G L A S

za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada na radno mjesto:

1.2.4. Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti – voditelj projekta „Zaželi“ - 1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (36 mjeseci) uz obvezni probni rad od dva mjeseca.

Služba na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati služba na neodređeno vrijeme.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19):

-       punoljetnost,

-       hrvatsko državljanstvo,

-       zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

i sljedeće posebne uvjete:

-       sveučilišni diplomski studij ili sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij iz znanstvenoga područja društvenih ili humanističkih znanosti, 

-       najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-       položen državni ispit,

-       poznavanje engleskoga jezika,

-       znanje rada na osobnom računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

U službu može biti primljena osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na oglas potrebno je priložiti:

-       životopis,

-       dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

-       dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

-       dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),

-       dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (obavezno priložiti elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana; dodatno priložiti presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrdu poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima),

-       uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

-       vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici.

Ako je osoba mijenjala prezime, a dostavlja dokumente sa starim prezimenom, potrebno je da dostavi dokaz o promjeni prezimena.

Izabrani kandidat će prije donošenja rješenja o prijmu u službu biti pozvan da predoči izvornik dokumenata te da dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovome oglasu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) ili sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) ili sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga oglasa, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/.

Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga oglasa, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz ovoga oglasa, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovoga oglasa, neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga oglasa.

Postupak prijma u službu obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata, koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Na web-stranici Grada Ivanić-Grada / i na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na ovaj oglas podnose se u zatvorenoj omotnici, neposredno ili putem pošte na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od osam dana od dana objave oglasa putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: „Oglas za prijam u službu – ne otvarati“.

Podnošenjem prijave na ovaj oglas osoba daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu izbora kandidata, kao i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima oglasa koja se dostavlja svim kandidatima. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                                                                    PROČELNICA:

Marina Šiprak, dipl.iur.

 Europski Socijalni Fond Plus 

PREUZMITE DOKUMENTE: