21.02.2024.

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska

KLASA: 940-01/24-01/3

URBROJ: 238-10-03-03/3-24-1

Ivanić-Grad, 19. veljače 2024. 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) u svezi članka 101. stavka 3. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23), članaka 64. do 80. i članka 92. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13, 07/21), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22) i Odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o raspisivanju javnoga natječaja za dodjelu javne površine u zakup radi postave kioska (KLASA: 024-05/24-11/22, URBROJ: 238-10-03-03/3-24-3 od 12. veljače 2024. godine), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA DODJELU JAVNE POVRŠINE U ZAKUP

RADI POSTAVE KIOSKA

 

I.

Predmet ovoga Javnoga natječaja je davanje u zakup dijela javne površine radi postave kioska površine 12 m², koja se nalazi neposredno uz nogostup u Ulici kralja Tomislava u Ivanić-Gradu, na k.č. br. 2386 upisanoj u zk. ul. br. 3698 k.o. Ivanić-Grad kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižnog odjela Ivanić-Grad.

Djelatnost koja se može obavljati u kiosku je djelatnost trgovine na malo novinama, papirnatom robom i pisaćim priborom u specijaliziranim prodavaonicama, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007.

Kiosk treba biti maksimalne bruto površine 12 m² i metalne konstrukcije.

Zakupnik je dužan o svom trošku urediti lokaciju za postavljanje kioska, nabaviti i postaviti kiosk te snositi troškove priključaka na komunalnu infrastrukturu, kao i osigurati da prostor ispunjava minimalne tehničke uvjete, sanitarne, zdravstvene i druge propisane uvjete za obavljanje djelatnosti u kiosku.

Vrijeme na koje se javna površina daje u zakup je pet (5) godina.

Početni iznos zakupnine koja se traži je 4,00 (četiri) eura po 1 m² mjesečno, odnosno 48,00 (četrdeset i osam) eura mjesečno.

U mjesečnu zakupninu nisu uključeni troškovi struje, vode, plina, odvoza smeća i drugi slični troškovi koje zakupnik plaća izravno pružatelju usluge.

 

II.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju fizičke osobe - obrtnici, državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti koja je predmet ovoga natječaja.

 

III.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, OIB fizičke, odnosno pravne osobe, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja i druge osnovne podatke o ponuditelju;

2. oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda;

3. visinu mjesečne zakupnine po 1 m² koja se nudi, upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne zakupnine koja se traži ovim natječajem;

4. djelatnost koja će se obavljati u kiosku;

5. vrstu i specifikaciju kioska;

6. potpis i pečat ponuditelja.

 

IV.

Uz ponudu se kao dokaz sposobnosti natjecatelja prilaže:

1. preslika osobne iskaznice za domaću fizičku osobu - obrtnika,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućega registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice;

3. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu članaka 41. - 43. istoga Zakona, nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu;

4. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja;

5. BON-2 ili SOL-2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe;

6. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

V.

Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

-     ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu javne površine,

-     ima nepodmireno dugovanje prema Gradu Ivanić-Gradu po bilo kojoj osnovi.

 

VI.

Ponude na natječaj dostavljaju se putem pošte preporučeno ili se predaju neposredno u pisarnicu Grada Ivanić-Grada, na adresu Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u zatvorenoj omotnici sa napomenom: „Ne otvarati - natječaj za zakup javne površine“.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je osam (8) dana od dana objave ovoga natječaja. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu od početnog iznosa zakupnine utvrđenog natječajem.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada koji se vodi u Zagrebačkoj banci d.d., IBAN: HR3323600001815800006, model 68, poziv na broj 7242-OIB, sa naznakom „Jamčevina za natječaj – zakup javne površine“.

Odabranome ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos zakupnine, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

VIII.

Najpovoljnija ponuda je ona koja, uz ispunjavanje svih uvjeta ovoga natječaja, sadrži najviši iznos ponuđene zakupnine.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude isti iznos zakupnine, najpovoljnija ponuda utvrdit će se usmenim nadmetanjem između ponuditelja.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu ima dosadašnji zakupnik ako ispunjava sve uvjete ovoga natječaja, sudjeluje u natječaju i prihvati najveći ponuđeni iznos zakupnine, i to samo pod uvjetom da je uredno ispunjavao obveze iz prethodnog ugovora o zakupu javne površine.

 

IX.

Odluku o izboru najpovoljnijega ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

O rezultatima izbora obavijestit će se svi ponuditelji u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru.

 

X.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor sa Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijega ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ugovor o zakupu javne površine sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22).

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, u slučaju odustanka od ponude ili iz bilo kojeg drugog razloga, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti, te će se u tome slučaju donijeti odluka o izboru prvog sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

 

XI.

Grad Ivanić-Grad zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U slučaju da Grad Ivanić-Grad poništi natječaj, odnosno ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu, obvezuje se na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII.

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude na natječaj, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenoj stranici Grada Ivanić-Grada i u Službenome glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

XIII.

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

 

                                                                                                       GRADONAČELNIK:

                                                                                            Javor Bojan Leš,dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: