27.09.2023.

Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva udruge mladih i za mlade da sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

 

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

 

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Lokalni i regionalni programi za mlade

c) Mladi i održivi razvoj zajednice

d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

 

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i

podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

c) Centri za mlade

 

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

 

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladima

 

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

 

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos.

 

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 1.865.250,00 eura (slovima: jedanmilijunosamstošezdesetpettisućadvjestopedeseteurainulacenti).

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 10.000,00 eura, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 eura.

 

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci.

 

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i Registar stranih udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih pozivom, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge te koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 09. listopada 2023. godine u 12 sati.

 

Prijava na Poziv ostvaruje se elektroničkim putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr.

Nakon uspješno završene internetske prijave putem sustava www.financijskepodrske.hr, na email adresu prijavitelja koja je navedena u prvom koraku – „Podaci o prijavitelju“, poslan je dokument za verifikaciju e-prijave koji je potrebno:

1. ispisati,

2. ovjeriti pečatom udruge i potpisati ovlaštena osoba za zastupanje prijavitelja,

3. poslati na e-mail adresu projekti-mladi@demografijaimladi.hr, u propisanom roku za prijavu (do 09. listopada 2023. godine do kraja dana).

 

Cjelovita dokumentacija Poziva dostupna je na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade https://demografijaimladi.gov.hr/javni-pozivi/javni-pozivi-iz-podrucjamladih/5925

 

Postupak otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje. Razmatrati će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu e-pošte: projekti-mladi@demografijaimladi.hr zaključno do 25. rujna 2023. godine.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: