26.09.2023.

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta fotonaponske elektrane u kućanstvima u 2023. godini

KLASA: 302-03/23-01/12

URBROJ: 238-10-04-03/3-22-1

Ivanić-Grad, 26. rujna 2023. godine   

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog projekta fotonaponske elektrane u kućanstvima u 2023. godini (KLASA: 024-05/23-11/117, URBROJ: 238-10-04-03/2-23-2, 25. rujan 2023.) gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta fotonaponske elektrane u kućanstvima u 2023. godini

 

1. PREDMET

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog projekta fotonaponske (sunčane) elektrane u kućanstvima u 2023. godini (dalje u tekstu: Poziv) je dodjela donacija Grada Ivanić-Grada fizičkim osobama građanima (dalje u tekstu: prijavitelji/korisnici) za sufinanciranje pripreme projektne dokumentacije – izradu glavnog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije u kategoriji kućanstva s vlastitom proizvodnjom na postojećoj obiteljskoj kući.

 

2. PRAVILA JAVNOG POZIVA

2.1. Opći uvjeti prihvatljivosti korisnika donacije

Korisnici donacija iz ovog Poziva mogu biti fizičke osobe koje su vlasnici[1] ili suvlasnici obiteljskih kuća na kojima se planira postavljanje fotonaponske elektrane za koju je potrebno prethodno izraditi glavni projekt.

Svi korisnici donacije moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Imaju prebivalište na području Grada Ivanić-Grada i na adresi na kojoj se projekt provodi.
 • Imaju podmirene obveze poreza, prireza i drugih obveza o kojima evidenciju vodi Porezna uprava.
 • Imaju podmirene sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu.
 • Nisu primili potporu za isti trošak iz drugih javnih izvora.

 

2.2. Prihvatljiv trošak

Prihvatljiv trošak po ovom Pozivu je izrada projektne dokumentacije do razine glavnog elektrotehničkog projekta s troškovnikom za fotonaponsku elektranu u paralelnom radu s distribucijskom mrežom na obiteljskoj kući. Izrađeni dokumenti moraju biti ovjereni od ovlaštenog inženjera te moraju glasiti na korisnika donacije.

Prihvatljiv trošak je nastao nakon 1. siječnja 2023. godine, a smatra se da su troškovi nastali na datum izdavanja računa.

 

2.3. Iznos i intenzitet donacije

Donacija može iznositi do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova, a najviše 300,00 €.

 

2.4. Način prijave, postupak pregleda i odobrenja zahtjeva te isplate donacije

Zahtjevi se podnose se na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom, a sve navedeno dostupno je na web stranicama Grada Ivanić-Grada.

Prijave se pregledavaju po redu zaprimanja te ako je pregledom utvrđeno da su zadovoljeni svi uvjeti prihvatljivosti navedeni u ovom Pozivu prijavitelju se odobrava donacija. U slučaju odbijanja prijave, prijavitelj ima pravo podnijeti novu prijavu do iskorištenja sredstava ili do krajnjeg datuma zatvaranja poziva.

Poziv je otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava, a najkasnije do 27. listopada 2023. godine.

Iznos donacije naznačen u Odluci o odabiru bit će isplaćen nakon:

 • izrade i dostave glavnog elektrotehničkog projekta za fotonaponsku elektranu na obiteljskoj kući, zajedno s računima za uslugu i dokazom plaćanja, te
 • ishođenja i dostave Obavijesti o mogućnosti priključenja na mrežu kućanstva s vlastitom proizvodnjom ili Elektroenergetske suglasnosti ili Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (sve izdaje HEP ODS d.o.o. i mora glasiti na korisnika donacije).

 

2.5. Ostali uvjeti prihvatljivosti

a)    Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu od korisnika donacije, uz dostavu izrađene projektne dokumentacije, zatražit će i dostavu preslika računa i dokaza o plaćanju kojim se dokazuje izvršeno plaćanje. Računi i izvodi plaćanja moraju biti dostavljeni u Grad Ivanić-Grad zaključno sa 15.12.2023.

b)    Jednom korisniku može biti odobrena samo jedna donacija u okviru ovog Poziva.

c)    Korisnik kojem su odobrena sredstva temeljem Javnog poziva za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane u kućanstvima iz 2022. godine ne može ostvariti donaciju i u okviru ovog Poziva.

d)    Uvjeti prihvatljivosti koji se potvrđuju Izjavom prijavitelja koja je prilog Prijavnom obrascu:

 1. obiteljska kuća koja je predmet ulaganja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na zadnji važeći dokument koji dokazuje njenu zakonitost,
 2. obiteljska kuća koja je predmet ulaganja nije pojedinačno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i da nije u kulturno­povijesnoj cjelini koja je zaštićeno kulturno dobro (upisano u isti Registar),
 3. više od 50% bruto podne površine obiteljske kuće koja je predmet ulaganja namijenjeno za stanovanje,
 4. u svrhu izbjegavanja dvostrukog financiranja za navedenu namjenu nisu ostvarena bespovratna sredstva iz nekog drugog izvora, a da ukupna svota sufinanciranja zajedno s ovim pozivom ne premašuje 100% iznosa ulaganja.

e)    Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu može zatražiti dopunu dostavljene dokumentacije ili dostavu dodatne dokumentacije, koju su prijavitelji dužni dostaviti u roku od 5 radnih dana, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim i biti će odbijen.

f)     Korisnik donacije je dužan omogućiti davatelju donacije kontrolu namjenskog utroška dobivene donacije.

g)    Ako je korisnik gradske donacije odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada te će biti isključen iz svih gradskih potpora u sljedećih 5 godina.

h)    Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15, 69/22), Grad Ivanić-Grad kao tijelo javne vlasti, obavezan je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stanicama ili u javnom glasilu. S obzirom na zakonom utvrđenoj svrsi i interesu javnosti, Grad Ivanić-Grad objavljuje sve akte na službenoj web stranici u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je prijavitelj, podnošenjem Zahtjeva za donaciju na ovaj Poziv, koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje kroz javne objave na internetskim stranicama, u Službenom glasniku Grad Ivanić-Grada te u drugim izvještajima, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

2.4. Obvezna dokumentacija za prijavu

Uz Prijavni obrazac prilaže se i sljedeća popratna dokumentacija koja mora glasiti na prijavitelja:

 • obostrana preslika osobne iskaznice prijavitelja;
 • izjava prijavitelja i suvlasnika (ukoliko postoje) čiji je predložak dostupan kao prilog ovom Pozivu i koju je potrebno ispuniti i potpisati;
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva);
 • potvrda Grada Ivanić-Grada o podmirenim dospjelim obvezama prijavitelja prema Gradu Ivanić-Gradu;
 • preslika predračuna, ponude ili računa za usluge izrade projektne dokumentacije.

Prijavni obrazac se sa svom popratnom dokumentacijom može poslati poštom na adresu Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, predati na urudžbeni ured ili poslati elektroničkom poštom na adresu urudzbeni@ivanic-grad.hr; za sva tri oblika dostave s naznakom „Fotonaponske elektrane - Prijava za dodjelu donacije“.

 

3. OSTALE ODREDBE

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

Sve informacije vezane uz ovaj Poziv mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, na telefon: (01) 2831 373 ili upitom na e-mail adresu: martin.madaras@ivanic-grad.hr

 

 

  GRADONAČELNIK 

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr. med. vet.[1] Vlasništvo će se provjeravati uvidom u Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra temeljem dostavljenog podatka o katastarskoj čestici na kojoj se provodi ulaganje.

PREUZMITE DOKUMENTE: