14.09.2023.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

KLASA: 350-02/21-01/1

URBROJ: 238-10-04-01/3-23-140

Ivanić-Grad, 12. rujna 2023. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada za javnu raspravu (KLASA:024-05/23-11/113, URBROJ: 238-10-04-01/3-23-2 od 12. rujna 2023. godine) nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

GRADA IVANIĆ-GRADA

 

  1. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održat će se u trajanju od 15 kalendarskih dana, u razdoblju od 18. rujna 2023. godine do 02. listopada 2023. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.
  1. Tijekom trajanja Javne rasprave,Prijedlog Planaće biti izložen javnom uvidu   u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr
  1. Javno izlaganje Prijedloga Plana održati će se u srijedu 20. rujna 2023. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11.
  1. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 02. listopada 2023. godine.

  2. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:
    Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o javnoj raspravi.

  3. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, u roku trajanja javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

PREUZMITE DOKUMENTE: