23.11.2023.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO

I POLJOPRIVREDU

KLASA: 350-02/21-01/1

URBROJ: 238-10-04-01/3-23-211

Ivanić-Grad, 22. studeni 2023. godine

Temeljem članka 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada za ponovnu javnu raspravu (KLASA:024-05/23-11/144, URBROJ: 238-10-04-01/3-23-1 od 21. studenoga 2023. godine), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

P O N O V N U  J A V N U  R A S P R A V U

o  prijedlogu

V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada

 

  1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održati će se u trajanju od 8 (osam) kalendarskih dana, u razdoblju od 27. studenog 2023. godine do 04. prosinca 2023. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.

 

  1. Tijekom trajanja ponovne javne rasprave,Prijedlog Planaće biti izložen javnom uvidu u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, i to u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak, a u vremenu od 13,00 do 15,00 sati u srijedu. Prijedlog Plana će biti objavljen i na internet stranici Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr

 

  1. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održati će se usrijedu 29. studenog 2023. godine s početkom u 14,00 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11.

 

  1. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se podnositi tijekom trajanja Ponovne javne rasprave, samo u svezi s dijelovima prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni, i to  zaključno s datumom 04. prosinca 2023. godine.

  2. Način sudjelovanja sudionika u ponovnoj javnoj raspravi:

    Sukladno članku 100. i 104. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) sudionici sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, daju primjedbe u knjigu primjedbi ili upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o ponovnoj javnoj raspravi.

  3. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, u roku trajanja ponovne javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o ponovnoj javnoj raspravi.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

PREUZMITE DOKUMENTE: