24.03.2023.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za pružatelje elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21, 114/22) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22), a na temelju Zaključka Povjerenstva za dodjelu sredstava elektroničkim medijima (KLASA: 024-05/22-12/10, URBROJ: 238-10-03/1-23-13), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 22. veljače 2023. godine sljedeći

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava za pružatelje elektroničkih publikacija
od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini

I.

Temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja pružatelja elektroničkih publikacija od interesa za Grad Ivanić- Grad u 2023. godini (KLASA: 614-05/23-01/1, URBROJ: 238-10-03/1-23-1, od 19. siječnja 2023. godine) dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 9.915,00 eura (74.704,57 kuna)[I] kako slijedi:

Red. br.

Naziv prijavitelja

Naziv programskog sadržaja

Iznos

1.

01 Portal j.d.o.o.

Informator Ivanić-Grada

2.790,00 € (21.021,26 kn)

2.

Ferotehnik d.o.o.

Vijesti iz grada

4.125,00 € (31.079,81 kn)

Video vijesti

3.000,00 € (22.603,50 kn)

II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu, pozicija R0245-2.

III.

S navedenim prijaviteljima iz točke I. ovoga Zaključka sklopit će se Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se urediti međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Ivanić-Grada.

IV.

Prijavitelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Zaključka na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-qrad.hr.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama i u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK 

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

KLASA: 024-05/23-11/24

URBROJ: 238-10-03/1-23-1

Ivanić-Grad, 22. veljače 2023.

PREUZMITE DOKUMENTE: