24.03.2023.

Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine, broj 111/21, 114/22) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21, 04/22), a na temelju Zaključka Povjerenstva za dodjelu sredstava elektroničkim medijima (KLASA: 024-05/22-12/10, URBROJ: 238-10-03/1-23-12), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 22. veljače 2023. godine sljedeći

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava za programske sadržaje lokalnih i regionalnih
nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini

I.

Temeljem provedenog Javnog poziva za financiranje proizvodnje i objavljivanja programskih sadržaja lokalnih i regionalnih nakladnika radija od interesa za Grad Ivanić-Grad u 2023. godini (KLASA: 614-05/23-01/2, URBROJ: 238-10-03/1-23-1, od 19. siječnja 2023. godine) dodjeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 32.000,00 eura (241.104,00 kuna)[2], kako slijedi:

Red. br.

Naziv prijavitelja

Naziv programskog sadržaja

Iznos

1.

Obiteljski radio Ivanić

d.o.o.

Izravni prijenosi sjednica Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

8.273,90 € (62.339,70 kn)

Vijesti Obiteljskog radija Ivanić

11.285,70 € (85.032,11 kn)

Na žeravici Obiteljskog radija Ivanić

7.890,12 € (59.448,11 kn)

Kaj te muči, Njofra?

4.550,28 € (34.284,08 kn)

 II.

Odobrena sredstva isplatit će se iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu, pozicija R0245-1.

III.

S navedenim prijaviteljem iz točke I. ovoga Zaključka sklopit će se Ugovor o financiranju programskih sadržaja kojim će se urediti međusobna prava i obveze korisnika financijskih sredstava i Grada Ivanić-Grada.

IV.

Prijavitelj ima pravo prigovora u roku od 8 (osam) dana od objave ovog Zaključka na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

O prigovoru odlučuje gradonačelnik Grada Ivanić-Grada.

V.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama i u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med

KLASA: 024-05/23-11/24

URBROJ: 238-10-03/1-23-2

Ivanić-Grad, 22. veljače 2023.

PREUZMITE DOKUMENTE: