15.03.2023.

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika

KLASA: 024-05/23-02/2

URBROJ: 238-10-01/23-1

Ivanić-Grad, 15. ožujka 2023.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (Narodne novine, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23) i članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava kandidata za imenovanje sudaca porotnika

I.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje:

a)   sudaca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici

b)   sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici

c)   sudaca porotnika Općinskog suda u Velikoj Gorici

d)   sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici.

II. 

Kandidat za suca porotnika mora ispunjavati sljedeće uvjete:

-       mora biti punoljetan hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,

-       ne smije biti član političke stranke niti se smije baviti političkom djelatnošću.

Kandidat za suca porotnika za mladež uz navedeno, a sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež (Narodne novine, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) mora biti profesor, učitelj, odgojitelj ili druga osoba koja ima radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama.

III.

Suce porotnike imenuje Skupština Zagrebačke županije na prijedlog Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada na razdoblje od četiri godine.

Suci porotnici mogu biti ponovno imenovani.

Suci porotnici sudačku dužnost mogu obavljati do sedamdesete godine života sukladno članku 120. stavku 2. podstavku 5. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14). 

IV.

Suci porotnici za vrijeme obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu nastalih troškova, naknadu za neostvarenu plaću ili zaradu i nagradu.

Uvjeti, visina naknade i nagrade iz stavka 1. ove točke propisani su Pravilnikom o naknadama i nagradi sudaca porotnika (Narodne novine, broj 38/14).

V. 

Na ovaj Javni poziv mogu se javiti sve osobe s prebivalištem na području Grada Ivanić-Grada  koje su zainteresirane za obavljanje dužnosti suca porotnika ili suca porotnika za mladež Županijskog ili Općinskog suda u Velikoj Gorici, a koje ispunjavaju uvjete navedene u točci II. ovog Javnog poziva. 

VI. 

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada.

VII.

Javni poziv bit će otvoren 30 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada.

VIII. 

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu podnijeti elektronički, putem obrasca koji se nalazi na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada na email adresu: urudzbeni@ivanic-grad.hr ili je dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad s naznakom: „Prijava kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici“, „Prijava kandidata za suca porotnika za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici“ „Prijava kandidata za suca porotnika Općinskog suda u Velikoj Gorici“, ili „Prijava kandidata za suca porotnika za mladež Općinskog suda u Velikoj Gorici“. 

Navedeni obrazac kandidat obavezno vlastoručno potpisuje. 

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

-   kratak životopis,

-    izjava kandidata da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, odnosno da nema drugih razloga zbog kojih ne bi bio dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika ili suca porotnika za mladež, da nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću, odnosno da ispunjava sve  zakonske uvjete za imenovanje na dužnost suca porotnika ili suca porotnika za mladež,

-   preslika osobne iskaznice,

-   dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež (Narodne novine, broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) (za suca porotnika za mladež).

IX.

Nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati o čemu će podnositelji biti obaviješteni pisanim putem te na isto nemaju pravo žalbe.

X.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

XI. 

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja kandidati se mogu obratiti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na broj telefona 01 2831-386 ili na e-mail adresu: matea.resetar@ivanic-grad.hr.

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja: 

Željko Brezovečki Brzi

PREUZMITE DOKUMENTE: