20.06.2023.

Konačni rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 13.6.2023.g. Zaključke kojima je utvrđena Konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro koje su udruge prijavile na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu:

 

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.g.-Pozicija R0240-sportske manifestacije od interesa za grad

(KLASA:024-05/23-11/74, URBROJ:238-10-03-02/3-23-1),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.g.-Pozicija R0241-sportske manifestacije i natjecanja mladih

(KLASA:024-05/23-11/74, URBROJ:238-10-03-02/3-23-2),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.g.-Pozicija R0243-ostale udruge civilnog društva

(KLASA:024-05/23-11/74, URBROJ:238-10-03-02/3-23-3),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.g.-Pozicija R0243-1 ostale udruge civilnog društva

(KLASA:024-05/23-11/74, URBROJ:238-10-03-02/3-23-4),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.g.-Pozicija R0251-potpore umirovljenicima

(KLASA:024-05/23-11/74, URBROJ:238-10-03-02/3-23-5),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.g.-Pozicija R0258- socijalno zdravstveni projekti

(KLASA:024-05/23-11/74, URBROJ:238-10-03-02/3-23-6).

 

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), te u skladu s navedenim  Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Konačne rezultate javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području  tehničke kulture,  sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu.

PREUZMITE DOKUMENTE: