21.07.2023.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE - PREDMET NABAVE: Multifunkcionalni stroj (traktor)

KLASA: 406-07/23-02/71

URBROJ: 238-10-05-01/2-23-2

Ivanić-Grad, 21. srpnja 2023.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE 

PREMET NABAVE: 

Multifunkcionalni stroj (traktor) 

Ivanić-Grad, srpanj 2023. godine

 

SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDE:

  1. Opći podaci
  2. Podaci o predmetu nabave
  3. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  4. Odredbe o ponudi
  5. Posebne odredbe

PRILOG I.:      TEHNIČKE SPECIFIKACIJE – TROŠKOVNIK

PRILOG II.:  OBRAZAC 1.    Izjava o nekažnjavanju

OBRAZAC 2.   Izjava o prihvaćanju uvjeta iz Poziva za dostavu ponuda

OBRAZAC 3.  Izjava o nepromjenjivosti cijena

OBRAZAC 4.  Izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje  ugovora

OBRAZAC 5. Izjava o  dostavi  jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

 

1.  OPĆI PODACI

1.1. Podaci o naručitelju:

  Naziv Naručitelja: Grad Ivanić-Grad

  Adresa/sjedište Naručitelja: Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad

  OIB: 52339045122,

  Broj telefona: 01/2831-360

  Internetska adresa:   www.ivanic-grad.hr

  Adresa elektroničke pošte: grad@ivanic-grad.hr

1.2. Osoba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:

      Ivana Vnučec Perko, viša stručna suradnica za poslove javne nabave

  Broj telefona: 01/2831-388

  Internetska adresa: www.ivanic-grad.hr

      Adresa elektroničke pošte: ivana.vnucec.perko@ivanic-grad.hr

1.3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa  u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016)

Temeljem odredaba članka 76. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016 i 114/22)  ne postoje gospodarski subjekti s kojima Grad Ivanić-Grad ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

1.4. Vrsta postupka javne nabave:

Provodi se postupak jednostavne nabave sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada  Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 4/2017 i 1/2023).

Naručitelj će s odabranim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor sukladno Pozivu za dostavu ponude.  

 

2. PODACI O  PREDMETU NABAVE:

2.1. Opis predmeta nabave:

Predmet nabave je nabava multifunkcionalnog stroja (traktora) prema opisu i količinama navedenim u troškovniku.

2.2. Procijenjena vrijednost nabave:

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 21.628,40 € bez PDV-a.

2.3. Evidencijski broj nabave: 114/2023

2.4. Brojčana oznaka  predmeta nabave:

16700000-2 Traktori

2.5. Opis načina nuđenja:

Potrebno je nuditi cjelokupan predmet nabave te nije dopušteno nuđenje po grupama. Zabranjeno nuđenje alternativnih ponuda i inačica.

2.6. Količina predmeta nabave:

Detaljan opis s iskazanim količinama svake pojedine stavke iskazani su u Tehničikim specifikacijama - Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za dostavu ponude.

2.7. Tehničke specifikacije:

Zahtjevi tehničke specifikacije predmeta nabave, njena vrsta, kvaliteta i količina iskazani su u Tehničikim specifikacijama - Troškovniku.

2.8.     Mjesto izvršenja ugovora:

Mjesto izvršenja ugovora je Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

2.9.     Rok isporuke robe:

Isporuka robe će započeti odmah po zaprimanju potpisivanju ugovora. Rok isporuke robe je 90 dana od dana sklapanja Ugovora.Isporuka robe se smatra završenom kada su isporučene i ugrađene sve troškovnikom propisane stavke, a što se potvrđuje zapisnikom o primopredaji.

 

3.     KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

3.1.       OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA:

Temeljem članka 251. ZJN 2016 Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

3.1.1.    je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) ili

3.1.2.   je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke I. podtočaka od a) do f) ove točke i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 3.1.  gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, za sebe i gospodarski subjekt kojeg je po zakonu ovlaštena zastupati (OBRAZAC 2.).

U slučaju zajednice ponuditelja okolnosti iz točke 3. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

 

4. ODREDBE  O PONUDI:

4.1. Sadržaj ponude:

Ponuda se sastoji od sljedećih dijelova:

1. Uvez ponude (generiran iz EOJN-a RH)

2. Popunjene tehničke specifikacije -  troškovnik   (PRILOG I.)

3. Popunjene tražene izjave iz priloga dokumentacije (PRILOG II., ako dokumentacijom nije drugačije navedeno)

 

4.2. Način izrade i dostave ponude:

Ponuda se dostavlja putem EOJN-a RH u elektroničkom obliku.

Ponuda se izrađuje i dostavlja isključivo u elektroničkom obliku putem aplikacije eJednostavna nabava odabirom odgovarajućeg postupka nabave. Predajom ponude automatski se generira ponudbeni list te se bilježi vrijeme i datum predaje ponude. Do isteka roka za dostavu ponuda ponuditelj može putem aplikacije eJednostavna nabava ili putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH izmijeniti ponudu ili od nje odustati. Ako ponuditelj tijekom roka za dostavu ponuda mijenja ponudu, smatra se da je ponuda dostavljena u trenutku dostave posljednje izmjene ponude.

O predaji, izmjeni ili odustajanju od ponude ponuditelj će zaprimiti potvrdu na email adresu navedenu prilikom registracije.

Sve dokumente koji se prilažu uz ponudu ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Nakon isteka roka za dostavu ponuda naručitelj može od najpovoljnijeg ponuditelja zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela.

Ponuditelj dostavlja ponudu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a i ne smije dostaviti ponudu i u papirnatom obliku  do zaključno dana 31. srpnja 2023. godine u 12,00 sati.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem EOJN-a, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje te na elektronički pristup Dokumentaciji o nabavi.

Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, upotrebe elektroničkog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebne za elektroničku dostavu ponuda, uključujući  kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama EOJN-a, na adresi:                    https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

4.4.       Način određivanja cijene ponude:

Cijena ponude je nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u eurima. Cijena ponude piše se brojkama. Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave.

U cijenu trebaju biti uračunati svi troškovi  i popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude. Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.

4.5.       Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena uz zadovoljavanje svih zahtjeva iz Poziva za dostavu ponude.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će sukladno odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

4.6.       Jezik i pismo ponude:

Ponuda sa svim traženim prilozima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

4.7.       Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude je 3 mjeseca od dana isteka roka za dostavu ponuda i mora biti naveden u obrascu ponude.

Na zahtjev Naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

4.8.       Jamstva

4.8.1. Od ponuditelja čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zahtijeva se jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Ponuditelj je dužan dostaviti naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku bjanko zadužnice
ovjerene kod javnog bilježnika u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko
zadužnice, na iznos od 10% ugovorene vrijednosti bez PDV-a s rokom valjanosti do
isteka ugovora

Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju prilikom potpisa
Ugovora.

4.8.2. Od ponuditelja čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, zahtijeva se jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.  Jamstvo za  otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku podnosi se u formi potpisane bjanko zadužnice  ovjerene od javnog bilježnika, na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora, bez PDV-a.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se nakon uredno isporučene i  ugrađene opreme  i važi  24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana isporuke i ugradnje  opreme.

Ukoliko bjanko zadužnica, dostavljena kao jamstvo za uredno ispunjenje ugo­vora ne bude naplaćena, odabrani ponuditelj nije u obvezi dostaviti novu bjanko zadužnicu već ista postaje jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

4.9. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju:

Odluku o odabiru ili poništenju javni naručitelj će donijeti u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

4.10.    Rok za dostavu Ponuda:

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 31. srpnja 2023. godine u 12,00 sati.

Ponude zaprimljene izvan navedenog roka neće se razmatrati.

4.11. Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda neće biti javno.

4.12. Rok, način i uvjeti plaćanja:      

Predujam je isključen.       

Plaćanje  izvršenih usluga  vršit će se u roku od  30 dana  od  dana ovjere e- računa/situacije.

 

5. POSEBNE ODREDBE:

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja odnosno bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

 

 

                                                

PREUZMITE DOKUMENTE: