18.07.2023.

Odluku o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu

Temeljem članka 27. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 83/22), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 10. srpnja 2023. godine sljedeću

ODLUKU

o dodjeli financijskih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.
godinu temeljem Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje
programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija
civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.
godinu

I.

Ovom Odlukom se, na temelju prijedloga kojeg je utvrdilo Kulturno vijeće Grada Ivanić- Grada na svojoj sjednici održanoj 23.6.2023. godine, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva udrugama i fizičkim osobama koje su prijavile svoje programe, projekte i manifestacije na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu (KLASA: 401-02/23-03/3, URBROJ: 238-10-03-02/3-23-3 od 2.3.2023. godine, dalje u tekstu: Javni poziv) koji je objavljen na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada.

II.

Financijska sredstva iz točke I. ove Odluke dodjeljuju se kako slijedi:

Broj prijave

Naziv/ime prijavitelja

Program

Odobrer

El (Fiks konverzi

la sredstva JR/kn ni tečaj

e: 7,53450)

 

 

 

EUR

kn

9.

KUD "Ogranak seljačke sloge"

program učenja mladih tamburaša

3.981

29.994,84

9. smotra Lepe moje ravne pole

22. smotra muških pjevačkih skupina Hrvatske

Božični koncert-Božić u Bregima

 

 

6.

Udruga Prijatelji baštine

Međunarodna volonterska radionica 2023.-"Arheološka istraživanja i dokumentacija Ivanić tvrđe"

3.850

29.007,83

12,

VA "Milka Trnina"

Korizmeni koncert

3.981

29.994,84

Božični koncert

Koncert Gradu na dar

20. susret malih vokalnih ansambala

Maistra, festival amaterskog kulturnog stvaralaštva, Rovinj 2023.

11.

KUD

"Posavec" Dubrovčak

Lijevi i

Topolje

Program "Narodno ruho naših predaka"

3.795

28.593,43

12. koncert dječjih folklornih skupina povodom sv. Nikole

10.

Udruga "Tri rijeke" HPOI

10. susret hrvatskih haiđina

1.857

13.991,57

IRIS časopis za kratke japanske pjesničke forme (tiskovina i digitalni)

8.

PO

"Posavac"

obilježavanje 130 godina Puhačkog orkestra Posavac

3.981

29.994,84

program rada orkestra u 2023. godini

 

 

4.

KUD "Đuro

Kundek"

Večer uz pjesmu

3.795

28.593,43

15. Kundekovi dani

Božični koncert

7.

Štefica

Vanjek

knjiga: Eric i Iron

500

3.767,25

13.

Ogranak

Matice Hrvatske u Kloštar

Ivaniću

2. likovna kolonija i izložba slika

500

3.767,25

1.

Krunoslav

Božić

knjiga: Ivanićki povijesni putokazi

570

4.294,67

2.

Miljenko

Šimunović

knjiga: Art block 66

398

2.998,73

3.

Miljenko

Šimunović

izložba:

Šahname#Deja vu

398

2.998,73

5.

Kaj a

Mišković

knjiga-zbirka pjesama: Ljubav, vjera i domovina

398

2.998,73

 

III.

Za programe prijavljene na Javni poziv za koje su zatražena sredstva iz Proračuna Grada Ivanić-Grada viša od maksimalnog iznosa utvrđenog Javnim pozivom (maksimalni iznos: 3.981,68 EUR/30.000,00 kuna), postupak ocjenjivanja nije proveden te se, u skladu s prijedlogom Kulturnoga vijeća Grada Ivanić-Grada, za realizaciju sljedećih programa ne odobravaju financijska sredstva:

12.

VA "Milka Trnina"

Monografija VA Milka Trnina

5.400

EUR

Adventski festival

4.000

EUR

 

IV.

Sredstva iz točke II. ove Odluke isplatit će se prijaviteljima iz točke II. ove Odluke iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu-Razdjel 001-Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Aktivnost A120201-Kulturne djelatnosti, Pozicija R0234-Sufinaciranje projekata udruga i građana iz područja kulture, temeljem Ugovora o financiranju kojeg će Grad Ivanić-Grad sklopiti sa svakim prijaviteljem iz točke II. ove Odluke.

V.

Prijavitelji po Javnom pozivu iz točke I. ove Odluke imaju pravo podnijeti prigovor protiv ove Odluke u roku od 8 (osam) dana od dana dostave ove Odluke.

Ova Odluka dostavlja se javnom objavom na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada. Dostava se smatra obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave ove Odluke na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada.

Grad Ivanić-Grad, kao davatelj financijskih sredstava, dužan je odgovoriti na prigovor iz stavka 1. ove točke Odluke u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora.

Ova Odluka smatra se aktom poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku.

VI.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na mrežnoj stranici Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

KLASA: 024-05/23-11/88

URBROJ: 238-10-03-02/3-23-1

Ivanić-Grad, 10. srpnja 2023.

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: