14.07.2023.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava kandidata za imenovanje članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada

KLASA: 024-05/23-02/3

URBROJ: 238-10-02/23-1

Ivanić-Grad, 7. srpnja 2023.

Na temelju članka 35. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), članka 2. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 04/23), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada objavljuje

 

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava kandidata za imenovanje članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava kandidata za imenovanje dva člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada, iz reda predstavnika trgovačkih društava koja imaju sjedište na području Grada Ivanić-Grada.

II.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada osnovano s ciljem razmatranja pitanja u svezi s pravima i obvezama potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada, a koje obavlja sljedeće poslove:

- prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Ivanić-Grada,

- predlaže gradonačelniku mjere za unaprjeđenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga,

- razmatra prijedloge za promjenu cijena javnih usluga određenih Odlukom o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 04/23) te daje prethodno mišljenje gradonačelniku o predloženim promjenama cijena,

- prati stanje i daje mišljenja gradonačelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

- razmatra i očituje se o prijedlozima akata Grada koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na prava i obveze potrošača javnih usluga,

- obavlja druge poslove koji su posredno ili neposredno vezani uz zaštitu potrošača s ciljem otklanjanja uočenih nepravilnosti.

III.

Savjet potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada ima predsjednika i četiri člana.

Četiri člana Savjeta imenuje Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, pri čemu se dva člana biraju iz reda članova Gradskog vijeća, a dva člana iz reda predstavnika trgovačkih društava koja imaju sjedište na području Grada Ivanić-Grada.

Jednog člana Savjeta kao svog predstavnika imenuje udruga za zaštitu potrošača koja djeluje i ima sjedište na području Zagrebačke županije.

IV.

Članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada imenuju se na razdoblje od četiri godine.

V.

Članovi Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci kojom se uređuju naknade  članovima Gradskog vijeća i članovima radnih tijela Gradskog vijeća.

VI.

Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada.

VII.

Javni poziv bit će otvoren 60 dana od dana objave Javnog poziva na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada.

VIII.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kandidati mogu podnijeti elektronički, putem obrasca koji se nalazi na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada na email adresu: urudzbeni@ivanic-grad.hr ili je dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10 310 Ivanić-Grad s naznakom: „Prijava kandidata za člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Ivanić-Grada“.

Navedeni obrazac kandidat obavezno vlastoručno potpisuje.

Dokumentacija koja se prilaže prijavi uz obrazac:

-    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

IX.

Nepravodobne prijave i one koje ne ispunjavaju uvjete te nisu podnesene na propisani način neće se razmatrati o čemu će podnositelji biti obaviješteni pisanim putem te na isto nemaju pravo žalbe.

X.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom Javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

XI.

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja kandidati se mogu obratiti Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti na broj telefona 01 2831-386 ili na e-mail adresu: matea.resetar@ivanic-grad.hr.

 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja:

Željko Brezovečki Brzi

PREUZMITE DOKUMENTE: