18.07.2023.

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

KLASA: 372-03/23-02/1

URBROJ: 238-10-03-01/2-23-2

Ivanić-Grad, 14. srpnja 2023. godine   

 

Na temelju članaka 12. do 17. Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 03/19, 03/20 i 04/20), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) i Odluke Gradonačelnika o raspisivanju javnog natječaja za davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 024-05/23-11/82, URBROJ: 238-10-03-01/2-23-3 od 29. lipnja 2023. godine) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

 

I. PREDMET ZAKUPA

 

  1. a) poslovni prostor površine 10,56 m² u prizemlju Spomen doma Alojza Vulinca, nekretnini označenoj kao k.č.br. 1116, u naravi kuća i dvor ukupne površine 633 m2, upisanoj u zk. uložak broj 2792, k.o. Ivanić-Grad, na adresi Vulinčeva ulica 30, Ivanić-Grad

b) namjena: uredski prostor

c) rok zakupa: 5 godina

d) početni iznos zakupnine: 2,65 EUR / 20,00 kn* po 1 m² mjesečno bez PDV-a, odnosno 27,98 EUR / 210,85 kn* mjesečno bez PDV-a

e) iznos jamčevine: 83,94 EUR / 632,45 kn*

 

  1. a) poslovni prostor ukupne površine 87,30 m² u prizemlju društvenog doma u Trebovcu, nekretnini označenoj kao k.č.br. 544, u naravi dom u Trebovcu ukupne površine 1863 m2, upisanoj u zk. uložak broj 392, k.o. Trebovec, na adresi Dugoselska ulica 24, Trebovec

b) namjena: trgovina prehrambenim artiklima (prostor površine 55,29 m2); skladišni prostor (prostor površine 32,01 m2)

c) rok zakupa: 5 godina

d) početni iznos zakupnine: 2,65 EUR / 20,00 kn* po 1 m² mjesečno bez PDV-a, odnosno 146,52 EUR / 1.103,95 kn* mjesečno bez PDV-a (za prostor površine 55,29 m2); 0,66 EUR / 5,00 kn* po 1 m2 mjesečno bez PDV-a, odnosno 21,13 EUR / 159,20 kn* (za skladišni prostor površine 32,01 m2)

e) iznos jamčevine: 502,95 EUR / 3.789,48 kn*.

3. Poslovni prostor naveden pod stavkom 2. ove točke ukupne površine 87,30 m2 daje se u zakup isključivo kao cjelina.

 

4. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se kao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu.

 

II. Natjecati se mogu fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

 

III. PONUDA MORA SADRŽAVATI

a) ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja te OIB za fizičke i pravne osobe,

b) oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda,

c) visinu ponuđene zakupnine,

d) potpis ponuditelja i pečat za pravnu osobu i obrtnika.

 

Uz ponudu se kao dokaz sposobnosti ponuditelja prilaže:

1. Dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu,

2. Za pravne osobe izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja o upisu u obrtni registar ili obrtnice nadležnog upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba,

3. Za osobu koja se poziva na pravo prednosti iz točke VI. ovog javnog natječaja – dokaz o statusu osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te izjavu da nije zakupnik drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren,

4. Potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

5. Potvrda Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

6. Bilanca, račun dobiti i gubitka ili pregled primitaka i izdataka odnosno drugi odgovarajući financijski izvještaj,

7. BON-2 ili SOL 2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe,

8. dokaz o uplaćenoj jamčevini.

 

IV. Na natječaju ne može sudjelovati ponuditelj koji:

-           ne ispunjava ili nije ispunjavao obveze iz ugovora o zakupu poslovnog prostora ili javne površine,

-           ima nepodmiren dug prema Gradu Ivanić-Gradu po bilo kojoj osnovi,

-           se vodi kao dužnik u službenim evidencijama koje vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava,

-           je pravna osoba koja nije solventna,

-           ponudu nije podnio u roku, odnosno čija ponuda nije potpuna ili ne ispunjava uvjete iz natječaja.

V. Ponuditelj je uz ponudu dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa zakupnine u korist proračuna Grada Ivanić-Grada, IBAN: HR3323600001815800006, model 68, s pozivom na broj: 7242-OIB, sa naznakom „Jamčevina za zakup“.

 

Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

 

Uplaćena jamčevina se ne vraća najpovoljnijem ponuditelju ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu.

 

VI. Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, ako ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 

Navedene osobe ne mogu ostvariti pravo prednosti ako su zakupnici drugog poslovnog prostora, neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren.

 

Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu na temelju prava prednosti neće se odobriti zajednički zakup, niti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup.

 

VII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

 

VIII. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARAJ“ putem pošte ili osobno na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad. Ponude će se otvarati 25. kolovoza 2023. godine u 09:00 sati u vijećnici Grada Ivanić-Grada, na adresi Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad.

 

IX. O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja za predmetni poslovni prostor.

Ugovor o zakupu sklapa se s najpovoljnijim ponuditeljem u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Pored zakupnine zakupnik je dužan plaćati sve troškove vezane za korištenje poslovnog prostora (troškove električne energije, struje, vode, plina kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na predmetni poslovni prostor).

Poslovni prostor predaje se zakupniku u stanju utvrđenom ugovorom.

X. Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti ovaj javni natječaj bez posebnog obrazloženja.

XI. Dodatne informacije u svezi natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Ovaj javni natječaj bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada, na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

XII. Rok za podnošenje pisanih ponuda na javni natječaj je 30 dana od dana objave natječaja na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada.

XIII. Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude na ovom javnom natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, s priloženom traženom dokumentacijom, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada i na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada u svrhu radi koje su prikupljeni, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

 

*Fiksni tečaj konverzije: 1 euro = 7,53450 kuna           

                                                                    

                                                                                  GRADONAČELNIK:

                                                                                       Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: