27.01.2023.

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu: 2.2.2. viši stručni suradnik - komunalni redar te na radno mjesto: 2.2.4. referent - komunalni redar

KLASA: 112-03/2-01/1

URBROJ: 238-10-04/1-23-15

Ivanić-Grad, 27. siječnja 2023.

Na temelju članka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu na radno mjesto: 2.2.2. viši stručni suradnik - komunalni redar te na radno mjesto: 2.2.4. referent - komunalni redar, objavljenog u Narodnim novinama, broj 4/2023 od 01.2023. godine, putem nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, objavljuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu u Upravni odjel
za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i
poljoprivredu na radno mjesto: 2.2.2. viši stručni suradnik - komunalni redar
te na radno mjesto: 2.2.4. referent - komunalni redar

I. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto: 2.2.2. viši stručni suradnik - komunalni redar kako slijedi:

  1. ILIJANA MIŠKOVIĆ
  2. GORAN TUDOVIĆ

II. Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem za radno mjesto: 2.2.4. referent - komunalni redar kako slijedi:

  1. ALBINA MARIĆ.

III. Kandidati navedeni u točkama I. i II. ovoga Poziva, pozivaju se na pisano testiranje i intervju koji će se održati 02. veljače 2023. (četvrtak) u 8:00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada (I. kat), Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad. Prilikom dolaska potrebno je javiti se na portu.


IV. Kandidati koji pristupe testiranju, obvezni su predočiti identifikacijsku ispravu.

V. Pisano testiranje trajat će 45 minuta.

VI. Smatra se daje kandidat koji ne pristupi pisanome testiranju, povukao prijavu na natječaj.

VII. Za svaki dio provjere (pisano testiranje i intervju) kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnoga broja bodova na pisanome testiranju, i to isti dan od 9:00 sati.

VIII. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu za radno mjesto: 2.2.2. viši stručni suradnik - komunalni redar su sljedeći:

a)     Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18,110/18 i 32/20),

b)     Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine, broj 153/13),

c)      Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21),

d)     Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21),

e)     Prekršajni zakon (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22),

f)       Odluka o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić- Grada, broj 08/19 i 09/20),

g)     Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22).

IX. Pravni izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu za radno mjesto: 2.2.4. referent - komunalni redar su sljedeći:

a)     Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18,110/18 i 32/20),

b)     Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09 i 110/21),

c)     Statut Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22),

d)     Odluka o komunalnom redu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić- Grada, broj 08/19 i 09/20).

 

Predsjednik povjerenstva:

Tomislav Cuvaj, bacc.admin.publ.

PREUZMITE DOKUMENTE: