27.01.2023.

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu

Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/17), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2023.godini (KLASA: 024-05/23-11/7, URBROJ: 238-10-03-02/3-23-6 od 18.siječnja 2023.) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu (KLASA:024-05/23-11/7, URBROJ:238-10-03-02/3-23- 8, od 18. siječnja 2023.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisuje

Javni poziv

za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu

Članak 1.

Predmet Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić- Grada za 2023.godinu je prikupljanje prijedloga programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva s područja Grada Ivanić- Grada i/ili se aktivnosti provode na području Grada Ivanić-Grada i/ili su korisnici s područja Grada Ivanić-Grada, sukladno Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić- Grada za 2023.godinu (KLASA:024-05/22-04/10, URBROJ:238-10-01/22-14), Programu javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu (KLASA:024- 05/22-04/10, URBROJ:238-10-01/22-17), Programu javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2023.godini (KLASA:024-05/22- 04/10, URBROJ:238-10-01/22-15) i Programu socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu (KLASA:024-05/22-04/10, URBROJ:238-10-01/22-12), koje je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donijelo na svojoj 14.sjednici održanoj 22.12.2022.godine.

Grad Ivanić-Grad poziva udruge/organizacije civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu (u daljnjem tekstu : Javni poziv).

Članak 2.

Udruge/organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Ivanić-Grada za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1.-tehnička kultura

Prioritetno područje 2-sport

Prioritetno područje 3-civilno društvo

Prioritetno područje 4-zdravstvo i socijalna zaštita.

Za financiranje projekata/programa/manifestacija u okviru ovog Javnog poziva, u Proračunu Grada Ivanić-Grada raspoloživ je iznos od 282.300,00 EUR/2.126.989,35 kuna, od toga za: Prioritetno područje 1- tehnička kultura- 16.000,00 EUR/120.552,00 kn

Prioritetno područje 2-sport-170.000,00 EUR/1.280.865,00 kn

Prioritetno područje 3-civilno društvo-59.300,00 EUR/446.795,85 kn

Prioritetno područje 4-zdravstvo i socijalna zaštita-36.600,00 EUR/275.762,70 kn.

Članak 3.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti za financiranje projekta/programa/manifestacija je 398,17 EUR/3.000,00 kuna, a najveći je 21.235,65 EUR/160.000,00 kuna.

Projekti/programi/manifestacije se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta/programa/manifestacije, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Ukoliko udruga zatraži niži ili viši iznos od propisanog iznosa koji se odobrava ovim javnim pozivom prijava će se odbiti zbog nepoštivanja propisanih uvjeta.

Članak 4.

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene prijaviteljima za provedbu programa/projekata/manifestacija u okviru ovog Javnog poziva je sljedeći:

  • Prioritetno područje 2 - tehnička kultura 1 potpora
  • Prioritetno područje 3 - sport 8 potpora
  • Prioritetno područje 4 - civilno društvo 26 potpora
  • Prioritetno područje 5- zdravstvo i socijalna zaštita 5 potpora

Članak 5.

Prijedlozi projekata/programa/manifestacije dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno sa Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr/servisne-informacije/javni-pozivi).

Prijavitelji iz članka 13. stavka 6. Javnog poziva dostavljaju samo Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije i Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije i propisane priloge.

Članak 6.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Javni poziv je od 25.siječnja 2023.godine do 28.veljače 2023.godine.

Članak 7.

Obrasci za prijavu programa/projekta/manifestacije na Javni poziv su:

  1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,
  2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,Obrazac izjave o partnerstvu (ako se program/projekt/manifestacija provodi u partnerstvu)
  3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,Obrazac izjave o programima/projektima/manifestacijama udruga financiranih iz javnih izvora,
  4. Obrazac životopisa voditelja programa/ projekta/manifestacije.

Članak 8.

Uz Obrasce za prijavu programa/projekta/manifestacije na Javni poziv iz članka 7.Javnog poziva, prijavitelji su, u skladu s Uputama za prijavitelje, dužni priložiti i sljedeće priloge:

1.   Dokaz da je program/projekt/manifestaciju koja se predlaže za financiranje putem prijave na Javni poziv prihvatilo nadležno tijelo kroz usvajanje godišnjeg programa rada udruge/organizacije civilnog društva - Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela,

2.   Dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)

3.   Dokaz da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/organizacije civilnog društva i osobe voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak

- uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju),

- uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe voditelja programa ili projekta

4.  Dokaz da udruga/organizacija civilnog društva nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu - potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za udruge/organizacije civilnog društva i partnere (ako se program/ projekt/manifestacija provodi u partnerstvu).

5.   Dokaze navedene u podtočci 3. i 4. ovog članka, dužne su dostaviti samo one udruge/organizacije civilnog društva koje, nakon provedenog postupka, budu pozvane na potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije.

S udrugama/organizacijama civilnog društva koje, nakon provedenog postupka, budu pozvane na sklapanje ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije a ne dostave obvezne priloge-dokaze navedene u podtočci 3. i 4. ove točke, te s udrugama/organizacijama civilnog društva za koje se provjerom, koju će provesti Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti, utvrdi

-da udruga/organizacija civilnog društva nije uskladila statut sa Zakonom o udrugama (uvidom u Registar udruga),

-da osobe ovlaštene za zastupanje nisu u mandatu (uvidom u Registar udruga),

-da udruga/organizacija civilnog društva nema RNO broj (uvidom u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH) te

-da udruga/organizacija civilnog društva nije podnijela sva obvezna financijska izvješća FINA-i za 2022.g. -G-PR-IZ-NPF obrazac za udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo i obrazac PR-RAS-NPF za udruge koje vode dvojno knjigovodstvo-(uvidom u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija RH),

-da udruga/organizacija civilnog društva ima dugovanja prema Proračunu Grada Ivanić- Grada, neće se sklopiti ugovor i njihovi programi/projekti/manifestacije neće se financirati iz Proračuna Grada Ivanić-Grada.

Članak 9.

Cjelokupna prijavna dokumentacija ( obrasci i prilozi iz članka 7. i 8. ovog Javnog poziva), može se podnijeti na dva načina: u tiskanom obliku (jedan tiskani i ovjereni izvornik) i elektroničkim putem.

Prijava u tiskanom obliku podnosi se redovnom poštom ili dostavlja osobno a sadrži sve obvezne obrasce za prijavu vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom udruge/organizacije te sve druge obvezne priloge.

Ako prijavitelj podnosi prijavu u tiskanom obliku, dužan je tiskanoj prijavi priložiti CD ili USB stick koji sadrži elektronički zapis prijave u tiskanom obliku.

Popunjeni obvezni obrasci za prijavu, koji se dostavljaju na CD-u ili USB sticku trebaju biti u word i excel formatu ( ne u pdf.formatu!).

Prijava elektroničkim putem podnosi se slanjem cjelokupne prijavne dokumentacije, (obrasci i prilozi iz članka 7. i 8. ovog Javnog poziva), u određenom roku, na email adresu: urudzbeni@ivanic-grad.hr

Podnositelji koji prijavu odnosno izvještaje podnesu na način iz stavka 3. ove točke dužni su na zahtjev davatelja financijskih sredstava istome na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.

Članak 10.

Prijavitelj koji cjelokupnu prijavnu dokumentaciju odluči dostaviti u tiskanom obliku, izvornik prijave može dostaviti preporučeno poštom ili dostaviti osobno (predaja zatvorene omotnice s propisanom dokumentacijom u urudžbenom uredu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, soba 1).

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad,

s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023.godinu-NE OTVARAJ“.

Na poleđinu omotnice obvezno navesti naziv prijavitelja.

Članak 11.

Udruga/organizacija civilnog društva može, u pravilu, prijaviti najviše dva programa ili projekta ili manifestacije po ovom Javnom pozivu, za razdoblje provedbe od 01.01.2023. do 31.12.2023.g.

Ista udruga/organizacija civilnog društva može biti partner na više programa/projekata/manifestacija.

Članak 12.

Prijavu programa/projekata/manifestacija na ovaj Javni poziv može podnijeti, u skladu s Uputama za prijavitelje, udruga/organizacija civilnog društva/prijavitelj koja je:

1. upisana u Registar udruga ili drugi odgovarajući Registar te ima sjedište i djeluje najmanje godinu dana na području Grada Ivanić-Grada prije dana objave ovog Javnog poziva,

2. programski usmjerena na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge/ organizacije civilnog društva,

3. upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

4.ispunila ugovorne obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Članak 13.

Iznimno, prijavu može podnijeti i udruga/organizacija civilnog društva koja nema sjedište na području Grada Ivanić-Grada ako djeluje na području Grada Ivanić-Grada najmanje godinu dana prije dana objave ovog Javnog poziva, ima članove s područja Grada Ivanić-Grada i svoj program/projekt/manifestaciju provodi za korisnike s područja Grada Ivanić-Grada.

Pravo na podnošenje prijava imaju udruge, zajednice udruga, druge neprofitne organizacije i drugi prijavitelji koji ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom a u skladu s Uputama za prijavitelje.

Za sportske udruge, članice Gradske zajednice sportskih udruga Grada Ivanić-Grada, objedinjenu prijavu za financiranje njihovih programa, projekata i manifestacija podnosi Gradska zajednica sportskih udruga Grada Ivanić-Grada.

Za udruge u tehničkoj kulturi, članice Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada, objedinjenu prijavu za financiranje njihovih programa, projekata i manifestacija, podnosi Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada.

Za braniteljske udruge, članice Zajednice udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Ivanić-Grada, objedinjenu prijavu za financiranje njihovih programa, projekata i manifestacija podnosi Zajednica udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Ivanić- Grada.

Pravo podnošenja prijave imaju i kategorizirani daroviti sportaši mlađih dobnih kategorija s područja Grada Ivanić-Grada čije su motoričke i funkcionalne sposobnosti i osobine iznad prosjeka sportske populacije istog uzrasta, odnosno čije prirodne osobine i početni rezultati ukazuju na mogućnosti ostvarenja vrhunskih rezultata u određenom individualnom sportu, ako na području Grada Ivanić-Grada ne postoji sportski klub registriran za tu vrstu sportske djelatnosti.

Članak 14.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje (KLASA:401-02/23-03/4, URBROJ:238-10-03-02/3-23-4 od 18.siječnja 2023.g.) i Pravilniku o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada ( Službeni glasnik, broj 01/17.) i koji su, zajedno s Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2023.godini (KLASA:024-05/23-11/7, URBROJ:238- 10-03-02/3-22-6 od 18.siječnja 2023.g.) i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada ( http://www.ivanic-grad.hr/servisne-informacije/javni-pozivi/ )

Članak 15.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Javnim pozivom te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Članak 16.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na provedbu natječajnog postupka te eventualno bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u svojoj prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje.

Razlog podnošenja prigovora ne može biti visina dodijeljenih sredstava ili ne dodjela sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva, a konačnu odluku o prigovoru donosi gradonačelnik.

Danom dostave pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva smatra se dan objave prijedloga odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Ivanić- Grada.

Članak 17.

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđuju se ugovorom.

Ako ovlaštena osoba udruge/organizacije civilnog društva ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od 5 (pet) dana od primitka poziva, smatrat će se da je udruga/organizacija civilnog društva odustala od ostvarivanja potpore.

Za svaku isplatu potpore prijavitelj kojem su odobrena sredstva treba dostaviti pismeni Zahtjev Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti temeljem kojeg će se potpora isplatiti što je ujedno i potvrda da prihvaća potporu, preuzima odgovornost za provedbu programa/projekta/manifestacije i najavljuje njegovu provedbu.

Članak 18.

Sve potrebne informacije o ovom Javnom pozivu nalaze se u Uputama za prijavitelje koje, zajedno s obrascima za prijavu, čine sastavni dio dokumentacije za provedbu ovog Javnog poziva a dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti na telefon 01 2831 365 ili elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: mario.birsic@ivanic-grad.hr i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog poziva.

KLASA:401-02/23-03/4

URBROJ:238-10-03-02/3-23-3

Ivanić-Grad, 18.siječnja 2023.

PREUZMITE DOKUMENTE: