19.04.2023.

ODLUKA o neprovođenju strateške procjene utjecaja VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 17. travnja 2023. godine sljedeću

O D L U K U

o neprovođenju strateške procjene utjecaja VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški na okoliš

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja VII. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški na okoliš, obzirom je u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da VII. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški (u daljnjem tekstu: Plan) neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

II.

Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade Plana utvrđeni su člankom 6. Prijedloga Odluke o izradi Plana:

 1. usklađenje sa svim dokumentima prostornog uređenja i propisima od utjecaja na Plan,
 2. razmatranje zahtjeva za izmjenu planiranog prometnog rješenja preko k.č.br. 2280 i 2281 k.o. Ivanić-Grad,
 3. razmatranje zahtjeva za izmjenu planiranog prometnog rješenja preko k.č.br. 668/1 k.o. Ivanić-Grad,
 4. razmatranje zahtjeva za izmjenu planiranog prometnog rješenja preko k.č.br. 214/1 i 215 k.o. Ivanić-Grad,
 5. razmatranje zahtjeva za promjenu namjene na k.č.br. 1877/2 k.o. Ivanić-Grad, iz D u M1 namjenu,
 6. preispitivanje odredbi za provođenje, prvenstveno u dijelu koji se odnosi na:
 • korištene pojmove i izraze u Planu,
 • uvjete gradnje prometnih površina (prometnu mrežu),
 • uvjete gradnje gospodarskih zgrada u zonama stambene i mješovite namjene (s posebnim osvrtom na ugostiteljsko-turističke djelatnosti),
 • uvjete komunalne opremljenosti građevne čestice u pojedinim zonama u obuhvatu Plana,
 • uvjete gradnje građevina gospodarske djelatnosti u posebno razgraničenim zonama gospodarske namjene (s posebnim osvrtom na ugostiteljsko-turističke djelatnosti),
  • uvjete gradnje zgrada javnih i društvenih djelatnosti,
  • uvjeti gradnje stambenih, višeobiteljskih i višestambenih zgrada,
  • mjere očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina (popis kulturnih dobara, popis evidentirane kulturno-povijesne vrijednosti, uvjeti gradnje unutar kulturno-povijesne cjeline i ostalo)
  • normativ za određivanje minimalno potrebnog broja parkirališno-garažnihmjesta,
  • energetski sustav (obnovljivi izvori energije i drugo)
 1. implementacija prijedloga i smjernica iz izrađene Prometne studije Grada Ivanić-Grada i ostalih studija te programa, prema potrebama Grada Ivanić-Grada,
 2. preispitivanje potrebe usklađenja grafičkog dijela Plana s izrađenom projektnom dokumentacijom infrastrukture i ostalim projektima od utjecaja na Grad Ivanić-Grad,
 3. ažuriranje izgrađenih i neizgrađenih površina u Planu u skladu sa stvarnim stanjem i vlasništvom,
 4. preispitivanje postojećih i planiranje novih područja za izgradnju višestambenih zgrada,
 5. usklađenje rubova namjene i korištenja prema katastarskim česticama u grafičkom dijelu Plana,
 6. preispitivanje i revizija obuhvata utvrđenih područja različitog stupnja konsolidiranosti u grafičkom dijeluPlana,
  1. ažuriranje podataka o planiranim i postojećim instalacijama prema podacima vlasnika instalacija,
  2. revizija i preispitivanje prometnih rješenja u grafičkom dijelu Plana,
  3. usklađivanje grafičkog dijela Plana s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 76/07, 135/10, 148/10 i 153/13),
  4. ispravak tehničkih grešaka i eventualnih neusklađenosti u odredbama za provođenje i grafičkom dijelu Plana,
  5. razmatranje svih zaprimljenih zahtjeva za izradu Plana, koji će se zaprimiti kroz postupak izrade Plana, a koji nisu navedeni u ovoj Odluci

te druge izmjene koje se pokažu potrebnima i opravdanima kroz analizu prostora pri izradi Plana, a koje mogu proizaći i kao posljedica traženih izmjena.

Svrha i opći cilj Plana je stvaranje prostornih preduvjeta za razvoj Grada, daljnjom urbanizacijom i razvojem gospodarskih aktivnosti, a da je u isto vrijeme osigurana kvaliteta stanovanja te uvjeti za kvalitetnu društvenu i prometnu infrastrukturu, kao i  preduvjeti za ekološki (zeleni) i održivi razvoj Grada.

III. 

S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjeca Plana na okoliš, Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu je zatražio mišljenja od sljedećih tijela i osoba određenih posebnim propisom:

 1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
 2. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Vukomerečka cesta 89, Zagreb
 3. Plinacro d.o.o., Savska 88a, Zagreb
 4. INA d.d., SD Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Lovinčićeva 4, Zagreb
 5. Ivaplin d.o.o., Ulica kralja Petra Krešimira IV 10, Ivanić-Grad
 6. HEP ODS d.o.o., Elektra Križ, Trg svetog Križa 7, Križ
 7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, Mesnička 49, Zagreb
 8. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 9. Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
 10. Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

Zaprimljena su mišljenja sljedećih tijela:

 1. Mišljenje VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb, Vukomerečka cesta 89 (Broj: 238/164-22-Z-2909-ZP od 23.12.2022. godine) zaprimljeno dana 27.12.2022. godine - nije potrebno provođenje strateške procjene utjecaja na okoliš
 2. MišljenjeZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje(KLASA: 350-01/22-01/61, URBROJ: 238-13-02/05-22-02 od 27.12.2022. godine) zaprimljeno dana 28.12.2022. godine – neće davati zasebno mišljenje, već će se prikloniti mišljenju upravnih tijela i institucija Zagrebačke županije u čijoj nadležnosti su poslovi prostornog uređenja, gradnje i zaštite okoliša (Upravni odjela Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije)
 3. Mišljenje HEP ODS d.o.o. Elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ (broj i znak: 4007/400700101/6829/22BK od 28.12.2022. godine) zaprimljeno dana 02.01.2022. godine - nemaju posebnih zahtjeva i uvjeta
 4. Mišljenje ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije (KLASA: 350-01/22-01/60, URBROJ: 238-10-22-02 od 30.12.2022. godine) zaprimljeno dana 04.01.2023. godine - nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš
 5. Mišljenje PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a (KLASA:PL-19/2134, UR.BR: T/AĆ-23-07 od 04.01.2023. godine) zaprimljeno dana 09.01.2023. godine - nema potrebe za provedbom strateške procjene utjecaja plana na okoliš
 6. Mišljenje HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod (KLASA: 351-03/19-01/0000188, URBROJ: 374-21-1-23-6 od 10.01.2023. godine) zaprimljeno dana 11.01.2023. godine- nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš
 7. Mišljenje INA Industrija nafte d.d.Zagreb, Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Upravljanje projektima i ishođenje dozvola IPNP, Ishođenje dozvola IPNP, Avenija Većeslava Holjevca 10 (Znak: 001/50457184/02-01-23/0009-002/MC od 12.01.2023. godine) - zaprimljeno dana 13.01.2023. godine - nema potrebe za provedbom strateške procjene utjecaja plana na okoliš
 8. Mišljenje ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša (KLASA: 352-01/23-02/9, URBROJ: 238-18-02/6-23-3 od 09. ožujka 2023. godine) u postupku prethodne ocjene na ekološku mrežu – nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu

Mišljenja nisu dostavili:

 1. Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, Ulica kralja Petra Krešimira IV 10
 2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, Mesnička 49, Zagreb
 3. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

IV.

Upravni odjel Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša dao je mišljenje u okviru postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, da se isključuje značajan negativan utjecaj prijedloga Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA: 352-01/23-02/9, URBROJ: 238-18-02/6-23-3 od 09. ožujka 2023. godine).

V. 

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17), Upravni odjel Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša je uvidom u dokumentaciju i pristigla mišljenja iz točke III. ove Odluke, dao mišljenje da je postupak Ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17), te da se obzirom na navedene razloge donošenja Plana može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš (KLASA: 351-03/23-03/29, URBROJ: 238-18-02/3-23-2 od 04. travnja 2023. godine).

VI.

Odluku kojom se utvrđuje da za Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da je predmetni Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je donio temeljem zaprimljenih mišljenja tijela i osoba iz točke IV., V. i VI.  ove Odluke i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).

VII.

Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08 i 80/13), kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada. 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 024-05/23-11/46                                                         Gradonačelnik:            

URBROJ: 238-10-04-01/3-23-5

Ivanić-Grad, 17. travnja 2023.                                       Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: