29.09.2022.

Produljenje radnog vremena ugostiteljskim objektima povodom 18. Bučijade

Temeljem članka  48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 106/06, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14) te članka 7. Odluke o uređenju prometa na području Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 05/08) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 27. rujna 2022. godine donio je sljedeću

 

O D L U K U

o produljenju radnog vremena

I.

Odobrava se Ugostiteljskim objektima na području Grada Ivanić-Grada produljenje radnog vremena za dane 30.09. na 01.10.2022. ( petak/subota ) i 01.10. na 02.10.2022. godine ( subota/nedjelja ) do 03,00 sata.

Produljenje radnog vremena odobrava se u svrhu organizacije manifestacije 18. Bučijada u Ivanić-Gradu

II

Za produljenje radnog vremena navedeno u točci I. Odluke, vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su pismeno obavijestiti nadležni Upravni odjel Grada Ivanić-Grada – Komunalno redarstvo najkasnije do petka 30.09.2022. god u 15:00 sati.

III.

Gradonačelnik zadužuje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu za provedbu potrebnih radnji i postupka u cilju provođenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

KLASA:  022-05/16-01/29                                                                        

URBROJ: 238/10-02/28-16-4                                       Gradonačelnik:                                

Ivanić-Grad,  27. rujna 2022.                                 Javor Bojan Leš, dr.vet.med.