19.09.2022.

ODLUKA o dodjeli na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 87. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22), a na prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 16. rujna 2022. godine donio je sljedeću

 

O D L U K U

O DODJELI NA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE

ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA MANIFESTACIJI

„18. BUČIJADA“ U IVANIĆ-GRADU OD 30.09. DO 2.10.2022. GODINE

 

I.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je, nakon provedenog postupka Javnog poziva za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30. rujna do 2. listopada 2022. godine (KLASA: 363-04/22-01/2, URBROJ: 238-10-04/1-22-1, od 2. rujna 2022. godine), objavljenog 2. rujna 2022. godine na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada https://www.ivanic-grad.hr/, s rokom za prijavu u trajanju od 8 (osam) dana od dana objave, razmatrao prijedlog Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu, u razdoblju od 30. rujna do 2. listopada 2022. godine.

II.

Javna površina na lokacijama u Ulici kralja Tomislava i Moslavačkoj ulici, na Trgu Vladimira Nazora i na Sportskom parku Zelenjak, za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu, u razdoblju od 30. rujna do 2. listopada 2022. godine, dodjeljuje se na korištenje u skladu s člankom 87. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21), prema popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio. 

III.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada će svakom odabranom prijavitelju, prema popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke, izdati Rješenje o korištenju javne površine kojim će se odrediti način i uvjeti korištenja dodijeljene javne površine. 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada i u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

  

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 024-05/22-11/104                                                        Gradonačelnik:

URBROJ: 238-10-03/1-22-4

Ivanić-Grad, 16. rujna 2022.                                           Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: