02.09.2022.

JAVNI POZIV za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji „18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine

KLASA: 363-04/22-01/2

URBROJ: 238-10-04/1-22-1

Ivanić-Grad, 2. rujna 2022.

 

Na temelju članka 87. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada („Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada“, broj 06/13 i 07/21), Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 52339045122, raspisuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

za davanje na korištenje javne površine

za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na manifestaciji

„18. Bučijada“ u Ivanić-Gradu od 30.09. do 2.10.2022. godine

 

Predmet ovog Javnog poziva je davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ u Ivanić-Gradu, od 30.09. do 2.10.2022. godine. Javni poziv se provodi podnošenjem pisane ponude, a za sljedeće lokacije i pod sljedećim uvjetima:

 

1. LOKACIJE U ULICI KRALJA TOMISLAVA I MOSLAVAČKOJ ULICI

ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST

Oznaka

Broj lokacija

Veličina pojedinačne lokacije u m2

Cijena

1.1.

3 lokacije (narančasta boja na karti)

12 m2

1100,00 kn / dan

 

Radno vrijeme na lokaciji je petak, 30.09. 18:00-01:00 h, subota, 1.10. 10:00-02:00 h, nedjelja, 2.10 10:00-22:00 h. Iskazana cijena uključuje korištenje javne površine i električne energije.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakom 1.1. su:

- trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama)

- korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku

- korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju

- ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama i bučama.

 

2. LOKACIJE NA TRGU VLADIMIRA NAZORA

ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST (hrana i piće)

Oznaka

Broj lokacija

Veličina pojedinačne lokacije u m2

Cijena

2.1. Trg V. Nazora

7 lokacija
(plava boja na karti)

12 m2

1100,00 kn / dan

2.2. Trg V. Nazora

3 lokacije

površina i drvena kućica

(zelena boja na karti)

12 m2

1100,00 kn /dan

2.3. Trg V. Nazora

1 lokacija

površina i buča štand

(crvena boja na karti)

12 m2

1100,00 kn / dan

2.4. Trg V. Nazora

1 lokacija
(žuta boja na karti)

6 m2

600,00 kn / dan

 

Radno vrijeme na lokaciji je petak, 30.09. 18:00-01:00 h, subota, 1.10. 10:00-02:00 h, nedjelja, 2.10. 10:00-22:00 h. Iskazana cijena uključuje korištenje javne površine i električne energije.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 2.1. – 2.4. su:

- trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama)

- korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku

- korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju

- ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama i bučama. 

 

3. LOKACIJE NA SPORTSKOM PARKU ZELENJAK

ZA JEDNOSTAVNU UGOSTITELJSKU DJELATNOST (hrana i piće)

Oznaka

Broj lokacija

Veličina pojedinačne lokacije u m2

Cijena

3.1.

6 lokacija – uz pješačku stazu

6 m2

600,00 kn / dan

3.2.

1 lokacija: kupola – uz suhi bazen

18 m2

1400,00 kn / dan

 

Radno vrijeme na lokaciji je subota, 1.10. 10:00-19:00 h, nedjelja, 2.10. 10:00-19:00 h.

Dodatne obveze korisnika lokacije navedene pod oznakama 3.1. – 3.2. su:

- trošak izvođenja električne instalacije od postojećeg priključnog ormarića do prodajne lokacije (korisnik je odgovoran za sigurnost izvedene instalacije i snosi svu odgovornost prema trećim osobama)

- korisnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svom trošku

- korisnik je obvezan o vlastitom trošku osigurati sigurnost, red i čistoću javne površine te je obvezan razvrstati otpad u odgovarajuće kante za otpad koje će biti dodijeljene za određenu lokaciju

- ukrasiti lokaciju prirodnim dekoracijama i bučama.

 

4. POŠTOVANJE EPIDEMIOLOŠKIH MJERA

Korisnik je dužan voditi računa o svim važećim odlukama, preporukama i uputama kojima se utvrđuju protuepidemijske mjere za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 te provesti sve radnje  u skladu s preporukama  Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprečavanje zaraze virusom COVID-19 tijekom održavanja kulturno-umjetničkih izvedbi, kulturnih programa, sajmova i manifestacija, pogotovo onih koje se odnose na ugostiteljstvo, koje je potrebno pratiti na web stranici HZJZ, a koje će biti važeće za vrijeme održavanja manifestacije.

Za nepoštivanje i neprovedbu mjera te snošenje sankcija zbog toga odgovoran je isključivo Korisnik i to kako Organizatoru tako i trećim osobama, a u slučaju da zbog toga za Organizatora nastane obveza plaćanja bilo kakve štete ili mu bude određeno plaćanje bilo kakvih novčanih kazni, Korisnik se obvezuje sve plaćene iznose regresirati Organizatoru odmah po primitku takvog poziva Organizatora.

 

5. TEHNIČKE ODREDBE

Sve navedene lokacije korisnici su dužni o svome trošku urediti i opremiti ispravnim uređajima i inventarom, kao i osigurati nesmetano obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

6. OPĆE ODREDBE

Pravo sudjelovanja na ovom Javnom pozivu imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske te sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj, koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a na dan raspisivanja ovog Javnog poziva nisu imali dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu.

Korisnici su odgovorni za svu opremu koju im Grad Ivanić-Grad daje na korištenje te za moguću devastaciju javne površine koju koriste.

Na predmetnim lokacijama moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točkama 1., 2. i 3. ovog Javnog poziva. Ukoliko korisnik lokaciju koristi suprotno namjeni dozvoljenoj rješenjem o korištenju javne površine, koje će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog poziva, rješenje o korištenju javne površine će se automatski ukinuti bez povrata uplaćenih sredstava.

Korisnici su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti na lokacijama iz ovog Javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na javnoj površini.

Korisnici su u cijelosti odgovorni trećim osobama i u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih propisa i podzakonskih akata Republike Hrvatske u obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Korisnici jamče i isključivo su odgovorni za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici) na prostoru koji im je dodijeljen na korištenje.

Lokacije iz ovog Javnog poziva za koje nije iskazan interes ili odabrani ponuditelj nije prema dostavljenom Rješenju o korištenju javne površine uplatio naknadu za korištenje javne površine, Grad Ivanić-Grad ima pravo dodijeliti drugom ponuditelju prijavljenom na ovaj Javni poziv prema bodovnoj listi. 

Grad Ivanić-Grad zadržava pravo da ne odabere niti jednog ponuditelja te pravo poništenja ovog Javnog poziva ili neke od njegovih pojedinačnih točaka bez ikakve obveze prema ponuditeljima te bez obveze obrazloženja svoje odluke.

 

7. NAČIN PROVOĐENJA JAVNOG POZIVA

Javni poziv za davanje na korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ se provodi podnošenjem pisane ponude. Ponuda mora sadržavati:

-       ispunjenu Prijavnicu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ koja je sastavni dio ovog Javnog poziva,

-          pravne osobe - izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva,

-          obrtnici - izvod iz obrtnog registra, ne stariji od 30 dana računajući od dana objave ovog Javnog poziva.

Ponuda se podnosi u jednom primjerku, osobno ili poštom preporučeno, u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Javnog poziva na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada https://www.ivanic-grad.hr/, a najkasnije do ponedjeljka, 12. rujna 2022. godine, do 12:00 sati bez obzira na način dostave, na adresu - Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad - s naznakom PONUDA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE ZA OBAVLJANJE UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA 18. BUČIJADI – NE OTVARAJ.

Svi zainteresirani ponuditelji mogu se, sukladno uvjetima iz ovog Javnog poziva, prijaviti za više lokacija, a za svaku od njih moraju podnijeti zasebnu ponudu (sa svom traženom dokumentacijom), odnosno ispuniti posebnu Prijavnicu za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“.

Ukoliko se ponuditelj prijavi za više lokacija, može biti odabran samo za jednu ugostiteljsku lokaciju.

Ponuditelji čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune (nepravodobne i nepotpune ponude), odnosno ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz ovog Javnog poziva, neće se uzeti u razmatranje.

 

8. ODABIR PONUDITELJA I IZDAVANJE RJEŠENJA

Odabir ponuditelja će izvršiti Povjerenstvo za provođenje ovog Javnog poziva. Najkvalitetniji ponuditelj za određenu lokaciju odabrat će se na temelju ocjenjivanja ponuda. Kriteriji za ocjenjivanje ponuda su:

- atraktivnost ponude jela i posluživanja u skladu s temom manifestacije – najviše 40 bodova

- atraktivnost prodajnog objekta i uređenja prostora – najviše 20 bodova

- reference i tehnička sposobnost ponuditelja – najviše 40 bodova.

 

Odluka o odabiru ponuditelja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na „18. Bučijadi“ objavit će se na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada https://www.ivanic-grad.hr/,

najkasnije do ponedjeljka, 19. rujna 2022. godine.

 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ivanić-Grada će svakom odabranom ponuditelju izdati Rješenje o korištenju javne površine.

 

                      Upravni odjel za komunalno gospodarstvo,

prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

Pročelnik:

Dražen Hlad, dipl.ing.građ.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: