04.03.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 6., 15. i 30. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21), Odluke o raspisivanju javnoga natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 024-05/22-11/12, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-3 od 8. veljače 2022. godine) te Odluke o izmjeni Javnoga natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 024-05/22-11/21, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-2 od 1. ožujka 2022. godine), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA

 

I.

Predmet ovoga Javnoga natječaja prodaja je sljedećih nekretnina:

a)    k.č. br. 144, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić, u naravi kuća, dvor i oranica u Tarnom površine 8670 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina površinom od 1352 m² nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: stambena S, a površinom od 7318 m² nalazi se u poljoprivrednome području. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima s asfaltirane prometnice ulice Tarno. U zoni navedene ulice izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture: vodovod, plinovod, niskonaponska elektro mreža i telefon, te je nekretninu moguće priključiti na iste. Rubom čestice prolazi postojeća nadzemna mreža niskoga napona te se na istoj nalazi jedan niskonaponski stup. Na parceli u katastru ucrtane su dvije građevine, jedna stambena i jedna pomoćna, koji su u naravi uklonjene. Predmetno zemljište u dijelu u kojemu se nalazi u građevinskom području, svrstava se u prvu kategoriju zemljišta, a u dijelu u kojemu se nalazi u poljoprivrednome području, svrstava se u četvrtu kategoriju zemljišta.

b)   k.č. br. 199, upisana u zk. ul. br. 17, k.o. Lepšić, u naravi šuma setno površine 2225 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u šumskom području, izvan obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: šuma. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima sa lokalnoga puta. U neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi se nadzemna niskonaponska elektro mreža pa je česticu moguće priključiti na isto. Na parceli ima ukupno 120 m3 drvne mase – ogrjevnoga drva jasena, bagrema i hrasta. Zemljište se koristi kao šuma i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnine.

 

II.

Početna cijena nekretnina iz točke I. ovoga Javnoga natječaja iznosi kako slijedi:

- za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 42.020,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom b) početna cijena iznosi 46.167,00 kuna.

 

III.

Pravo sudjelovanja u ovome Javnome natječaju imaju:

1. fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

2. pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

3. strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. - 43. istoga Zakona, nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu.

 

IV.

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke, odnosno pravne osobe, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,

2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3. ponuđenu cijenu zemljišta upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,

4. potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

 

V.

Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

1. dokaz o hrvatskome državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućega registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. - 43. istoga Zakona, nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

5. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

6. za pravne osobe bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (natjecatelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji se smatra prikladnim),

7. BON-2 ili SOL-2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe, kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja, odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana, odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze,

8. potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

9. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja.

 

VI.

Ponude za natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno Gradu Ivanić-Gradu u zatvorenoj omotnici sa napomenom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

 

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu od 5% utvrđene početne cijene za površinu zemljišta iz ovoga Javnoga natječaja, za koje podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada koji se vodi u Zagrebačkoj banci d.d., IBAN: HR3323600001815800006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranome ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene zemljišta, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

VIII.

Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje svih nekretnina ponuđenih na ovome Javnome natječaju.

Ponude će se otvarati u sljedeće datume:

1.

25.3.2022.

14:00 h

2.

25.4.2022.

14:00 h

3.

25.5.2022.

14:00 h

4.

27.6.2022.

14:00 h

5.

25.7.2022.

14:00 h

6.

25.8.2022.

14:00 h

7.

26.9.2022.

14:00 h

8.

25.10.2022.

14:00 h

9.

25.11.2022.

14:00 h

10.

27.12.2022.

14:00 h

11.

25.1.2023.

14:00 h

 Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

 

IX.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja, za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Odluku o odabiru najpovoljnijega ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

Ako dva ili više najpovoljnijih ponuditelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, postupak prodaje zemljišta provodi se javnom dražbom.

 

X.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor sa Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od ponude ili odbijanja sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenome roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tome slučaju nekretnina ponuditi prvome sljedećemu najpovoljnijemu ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj dužan je uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

XI.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tome se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII.

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnine na ovome Javnome natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenome glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

XIII.

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

 

 

                                                                                            GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: