10.03.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu grada Ivanić-Grada - Šumećani

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 6., 15. i 30. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21) te Odluke o raspisivanju Javnoga natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 024-05/22-11/12, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-6) od 8. veljače 2022. godine, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA

 

I. 

Predmet ovoga Javnoga natječaja prodaja je sljedećih nekretnina:

a)    k.č. br. 14, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi šuma površine 637 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u šumskom području, izvan obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: šumsko zemljište. Pristup nekretnini moguć je neposredno iz lokalne prometnice s istoka. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Na zemljištu postoje stabla hrasta i graba, čiju drvnu masu čine pilanski trupci i ogrjevno drvo prve klase. Zemljište se koristi kao šuma i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

b)    k.č. br. 75, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi šuma površine 5471 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u šumskom području, izvan obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: šumsko zemljište. Pristup nekretnini moguć je posredno iz lokalne prometnice s istoka. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Na zemljištu postoje stabla hrasta i graba, čiju drvnu masu čine pilanski trupci i ogrjevno drvo prve klase. Zemljište se koristi kao šuma i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

c)    k.č. br. 76, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi oranica površine 5059 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u šumskom području, izvan obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: šumsko zemljište. Pristup nekretnini moguć je posredno iz lokalne prometnice s istoka. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Na zemljištu postoje stabla hrasta i graba, čiju drvnu masu čine pilanski trupci i ogrjevno drvo prve klase. Zemljište se koristi kao šuma i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

Napomena: Nekretnine označene kao k.č. br. 75 i 76 k.o. Šumećani čine faktički povezanu cjelinu i prodaju se isključivo zajedno.

d)    k.č. br. 189, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi dvorište, kuća, gospodarska zgrada i oranica ukupne površine 1227 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području, u obuhvatu Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: stambena. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima sa javne prometnice ulice Trijemski brijeg. U zoni ulice Trijemski brijeg izgrađeni su objekti komunalne infrastrukture: vodovodna mreža i niskonaponska električna mreža, te je parcelu moguće priključiti na iste. U zaštitnim koridorima elektroenergetskih vodova dozvoljeno je građenje uz poštivanje Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova i dostavu Idejnoga projekta na uvid i suglasnost. Posebni uvjeti građenja izdaju se pojedinačno, ovisno o vrsti objekta. Na području nije izgrađen sustav distribucijskoga plinovoda pa predmetna čestica nema mogućnost korištenja plina kao energenta u kućanstvu i/ili poduzetništvu. Na parceli postoje četiri građevine, od toga jedna stambena i tri pomoćne. Stambena građevina nema aktivnih priključaka na komunalnu infrastrukturu. Građevine nisu u funkciji duži niz godina pa tako nisu ni održavane. Zemljište je zbog dugogodišnjega neodržavanja zapušteno i obraslo raslinjem. Zemljište je cijelom svojom površinom građevinsko i svrstava se u prvu kategoriju.

e)    k.č. br. 190, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi oranica površine 3098 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima sa javne prometnice ulice Trijemski brijeg preko k.č. br. 189 i 193 k.o. Šumećani. Zemljište je zbog višegodišnjega neobrađivanja i neuređivanja obraslo raslinjem. Da bi se osposobilo za poljoprivrednu namjenu kao oranica, potrebno je izvesti radove na rušenju, čišćenju i uklanjanju raslinja. Predmetno zemljište je poljoprivredno i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

f)     k.č. br. 191, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi šuma površine 1713 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima sa javne prometnice ulice Trijemski brijeg preko k.č. br. 189 k.o. Šumećani. Zemljište je zbog višegodišnjega zapuštanja i neuređivanja obraslo raslinjem. Da bi se osposobilo i privelo svrsi, potrebno je izvesti radove čišćenja raslinja. Predmetno zemljište je poljoprivredno i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

g)    k.č. br. 192, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi livada površine 1274 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima sa javne prometnice ulice Trijemski brijeg preko k.č. br. 189 i 193 k.o. Šumećani. Zemljište je zbog višegodišnjega neobrađivanja i neuređivanja obraslo raslinjem. Da bi se osposobilo za poljoprivrednu namjenu kao oranica, potrebno je izvesti radove na rušenju, čišćenju i uklanjanju raslinja. Predmetno zemljište je poljoprivredno i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

h)    k.č. br. 193, upisana u zk. ul. br. 221, k.o. Šumećani, u naravi voćnjak površine 4074 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima sa javne prometnice ulice Trijemski brijeg preko k.č. br. 189 k.o. Šumećani. Zemljište je zbog višegodišnjega neobrađivanja i neuređivanja obraslo raslinjem. Da bi se osposobilo za poljoprivrednu namjenu kao voćnjak, potrebno je izvesti radove na rušenju, čišćenju i uklanjanju raslinja. Predmetno zemljište je poljoprivredno i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

Napomena: Nekretnine označene kao k.č. br. 189, 190, 191, 192 i 193 k.o. Šumećani čine faktički povezanu cjelinu i prodaju se isključivo zajedno.

i)     k.č. br. 878, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani, u naravi kuća, gospodarska zgrada i dvorište ukupne površine 656 m2, kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u građevinskom području, unutar obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: građevinsko zemljište. Pristup nekretnini moguć je motornim vozilima iz javne lokalne prometnice sa zapada. Predmetnom česticom prolazi nadzemna elektroenergetska mreža niskoga napona i pripadajući stup te postoji mogućnost priključenja na istu. U zaštitnim koridorima elektroenergetskih vodova dozvoljeno je građenje uz poštivanje Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih vodova i dostavu Idejnoga projekta na uvid i suglasnost. Posebni uvjeti građenja izdaju se pojedinačno, ovisno o vrsti objekta. Uz predmetnu česticu položen je plinovod pa predmetna čestica ima mogućnost priključenja na isto. Uz rub predmetne čestice prolazi instalacija elektroničke komunikacijske infrastrukture pa, je, u slučaju da je zbog izvođenja radova na nekretnini potrebno pomaknuti/izmjestiti istu, potrebno podnijeti zahtjev za izmještanjem. Predmetna čestica ima mogućnost priključenja na vodovod, dok gradske kanalizacije nema. Na parceli u katastru ucrtane su kuća i gospodarska zgrada, koji su u naravi uklonjene. Zemljište je cijelom svojom površinom građevinsko i svrstava se u prvu kategoriju.

j)     k.č. br. 879, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani, u naravi voćnjak površine 942 m2, kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Predmetna čestica ima mogućnost priključenja na plinovod uz uvjet „izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta“ i/ili ugovaranja služnosti kroz druge čestice. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima iz javne lokalne prometnice sa zapada. Zemljište se koristi kao pašnjak i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

k)    k.č. br. 880, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani, u naravi oranica površine 894 m2, kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Predmetna čestica ima mogućnost priključenja na plinovod uz uvjet „izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta“ i/ili ugovaranja služnosti kroz druge čestice. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima iz javne lokalne prometnice sa zapada. Zemljište se koristi kao pašnjak i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

l)     k.č. br. 885, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani, u naravi vinograd površine 470 m2, kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Predmetna čestica ima mogućnost priključenja na plinovod uz uvjet „izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta“ i/ili ugovaranja služnosti kroz druge čestice. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima iz javne lokalne prometnice sa zapada. Zemljište se koristi kao pašnjak i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

m)  k.č. br. 886, upisana u zk. ul. br. 575, k.o. Šumećani, u naravi oranica površine 3197 m2, kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u poljoprivrednome području i izvan je obuhvata Prostornoga plana uređenja Grada Ivanić-Grada, namjena: poljoprivredno zemljište. S obzirom da se u neposrednoj blizini predmetne čestice nalazi niskonaponska električna mreža, postoji mogućnost priključenja na istu. Predmetna čestica ima mogućnost priključenja na plinovod uz uvjet „izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta“ i/ili ugovaranja služnosti kroz druge čestice. Pristup nekretnini moguć je indirektno motornim vozilima iz javne lokalne prometnice sa sjevera. Zemljište se koristi kao pašnjak i svrstava se u 4.1. kategoriju zemljišta.

Napomena: Nekretnine označene kao k.č. br. 878, 879, 880, 885 i 886 k.o. Šumećani čine faktički povezanu cjelinu i prodaju se isključivo zajedno.

 

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnine.

 

II. 

Početna cijena nekretnina iz točke I. ovoga Javnoga natječaja iznosi kako slijedi:

- za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 12.151,00 kunu,

- za nekretninu označenu slovom b) početna cijena iznosi 141.000,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom c) početna cijena iznosi 121.000,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom d) početna cijena iznosi 88.900,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom e) početna cijena iznosi 10.500,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom f) početna cijena iznosi 5.400,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom g) početna cijena iznosi 4.300,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom h) početna cijena iznosi 13.900,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom i) početna cijena iznosi 13.178,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom j) početna cijena iznosi 1.697,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom k) početna cijena iznosi 1.611,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom l) početna cijena iznosi 847,00 kuna,

- za nekretninu označenu slovom m) početna cijena iznosi 5.761,00 kunu.

 

Napomena: Nekretnine označene slovima b) i c) čine faktički povezanu cjelinu i prodaju se isključivo zajedno, stoga se podnose pojedinačne ponude za obje navedene nekretnine.

Nekretnine označene slovima d) – h) čine faktički povezanu cjelinu i prodaju se isključivo zajedno, stoga se podnose pojedinačne ponude za svih pet navedenih nekretnina.

Nekretnine označene slovima i) – m) čine faktički povezanu cjelinu i prodaju se isključivo zajedno, stoga se podnose pojedinačne ponude za svih pet navedenih nekretnina.

 

III. 

Pravo sudjelovanja u ovome Javnome natječaju imaju:

1. fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

2. pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

3. strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. - 43. istoga Zakona, nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu.

 

IV. 

Pisana ponuda obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke, odnosno pravne osobe, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,

2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,

4. potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

 

V. 

Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

1. dokaz o hrvatskome državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. - 43. istoga Zakona, nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

5. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

6. za pravne osobe bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskog subjekta (natjecatelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanog razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji se smatra prikladnim),

7. BON-2 ili SOL-2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe, kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja, odnosno natjecatelj u navedenom periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana, odnosno 20 dana ukupno u istom periodu, a temeljem kojega Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze,

8. potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

9. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja.

 

VI.

Ponude za natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno Gradu Ivanić-Gradu u zatvorenoj omotnici sa napomenom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

 

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu od 5% utvrđene početne cijene svake pojedinačne nekretnine iz ovoga Javnoga natječaja, za koju podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada koji se vodi u Zagrebačkoj banci d.d., IBAN: HR3323600001815800006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranome ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

VIII. 

Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje svih nekretnina ponuđenih na ovome Javnome natječaju.

Ponude će se otvarati u sljedeće datume:

1.

25.3.2022.

14:00 h

2.

25.4.2022.

14:00 h

3.

25.5.2022.

14:00 h

4.

27.6.2022.

14:00 h

5.

25.7.2022.

14:00 h

6.

25.8.2022.

14:00 h

7.

26.9.2022.

14:00 h

8.

25.10.2022.

14:00 h

9.

25.11.2022.

14:00 h

10.

27.12.2022.

14:00 h

11.

25.1.2023.

14:00 h

12.

27.2.2023.

14:00 h

Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

 

IX. 

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja, ponudi ukupno zbrojeni najviši iznos kupoprodajnih cijena za faktički povezane nekretnine, s time da se svejedno mora navesti točno određeni ponuđeni iznos za svaku pojedinu nekretninu.

Ako dva ili više najpovoljnijih ponuditelja ponude ukupno zbrojeni isti iznos kupoprodajnih cijena za faktički povezane nekretnine, postupak prodaje nekretnina provodi se javnom dražbom.

Odluku o odabiru najpovoljnijega ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

 

X. 

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor sa Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od ponude ili odbijanja sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenome roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tome slučaju nekretnina ponuditi prvome sljedećemu najpovoljnijemu ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj dužan je uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

XI. 

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tome se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII. 

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnine na ovome Javnome natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenome glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

XIII. 

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

 

                                                                                            GRADONAČELNIK:

                                                                                          Javor Bojan Leš, dr.vet.med.   

PREUZMITE DOKUMENTE: