13.06.2022.

Konačni rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga u 2022. godini temeljem Javnog poziva

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je 3.6.2022.g. Zaključke kojima je utvrđena Konačna raspodjela sredstava za programe/projekte/manifestacije od interesa za opće dobro koje su udruge prijavile na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.godinu:

 

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.g.-Pozicija R0258- socijalno zdravstveni projekti

(KLASA:024-05/22-11/59, URBROJ:238-10-03-02/2-22-6);

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.g.-Pozicija R0032-2-tekuće donacije sportskim društvima-100 godina rukometa)

(KLASA:024-05/22-11/59, URBROJ:238-10-03-02/2-22-7),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.g.-Pozicija R0241-sportske manifestacije i natjecanja mladih

(KLASA:024-05/22-11/59, URBROJ:238-10-03-02/2-22-8),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.g.-Pozicija R0251-potpore umirovljenicima

(KLASA:024-05/22-11/59, URBROJ:238-10-03-02/2-22-9),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.g.-Pozicija R0234-sufinanciranje projekata udruga i građana u području kulture

(KLASA:024-05/22-11/59, URBROJ:238-10-03-02/2-22-10),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.g.-Pozicija R0240-sportske manifestacije od interesa za grad

(KLASA:024-05/22-11/59, URBROJ:238-10-03-02/2-22-11),

Zaključak o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.g.-Pozicija R0243-ostale udruge civilnog društva

(KLASA:024-05/22-11/59, URBROJ:238-10-03-02/2-22-12.

 

U skladu sa člankom 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15 i 37/21), te u skladu s navedenim  Zaključcima gradonačelnika, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada, objavljuje Konačne rezultate javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture,  sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2022.godinu.

 

PREUZMITE DOKUMENTE: