23.06.2022.

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada - Poljana c

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 35. u svezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članaka 15. i 30. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 06/13 i 07/21), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/21 i 04/22) te Odluke o raspisivanju Javnoga natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 024-05/22-11/63, URBROJ: 238-10-03-03/3-22-7) od 13. lipnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA IVANIĆ-GRADA

 

I.

Predmet ovoga Javnoga natječaja prodaja je sljedećih nekretnina:

a)    k.č. br. 3343/114, upisana u zk. ul. br. 2792, k.o. Ivanić Grad, u naravi oranica površine 780 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u stambenome naselju Poljana C, u građevinskome području, u obuhvatu Urbanističkoga plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški, namjena: stambena – S. Pristup nekretnini moguć je neposredno motornim vozilima s asfaltirane prometnice Ulice Ivana Šveara. Lokacija je potpuno komunalno opremljena, tako da postoji mogućnost priključenja na komunalnu mrežu vodovoda i kanalizacije, niskonaponsku električnu mrežu, plinsku mrežu i telefonsku mrežu. Na čestici se nalaze instalacije naftovoda i slanovoda koje nisu u funkciji, koje se više neće koristiti i za koje se ne izdaju posebni uvjeti gradnje, pa nisu prepreka za budućeg investitora. U slučaju da instalacija smeta za buduće građevine, može se pristupiti rezanju – uklanjanju dijela kabela i cjevovoda, uz uvjet da se odrezani krajevi cjevovoda zatvore (blindiraju) zaštitnom pločom, a uklonjen dio cijevi mora biti zbrinut na ekološki način. Predmetno zemljište je na ravnoj plohi, neizgrađeno i svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

 

b)    k.č. br. 3343/77, upisana u zk. ul. br. 2792, k.o. Ivanić Grad, u naravi oranica površine 780 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u stambenome naselju Poljana C, u građevinskome području, u obuhvatu Urbanističkoga plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški, namjena: stambena – S. Pristup nekretnini moguć je neposredno motornim vozilima s asfaltirane prometnice Ulice Ivana Šveara. Lokacija je potpuno komunalno opremljena, tako da postoji mogućnost priključenja na komunalnu mrežu vodovoda i kanalizacije, niskonaponsku električnu mrežu, plinsku mrežu i telefonsku mrežu. Na navedenoj čestici nalaze se instalacije naftovoda i slanovoda koje nisu u funkciji, koje se više neće koristiti i za koje se ne izdaju posebni uvjeti gradnje, pa nisu prepreka za budućeg investitora. U slučaju da instalacija smeta za buduće građevine, može se pristupiti rezanju – uklanjanju dijela kabela i cjevovoda, uz uvjet da se odrezani krajevi cjevovoda zatvore (blindiraju) zaštitnom pločom, a uklonjen dio cijevi mora biti zbrinut na ekološki način. Predmetno zemljište je na ravnoj plohi, neizgrađeno i svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

c)     k.č. br. 3343/68, upisana u zk. ul. br. 2792, k.o. Ivanić Grad, u naravi oranica površine 859 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u stambenome naselju Poljana C, u građevinskome području, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški, namjena: stambena – S. Pristup nekretnini moguć je neposredno motornim vozilima s asfaltirane prometnice Ulice Ivana Šveara. Lokacija je potpuno komunalno opremljena, tako da postoji mogućnost priključenja na komunalnu mrežu vodovoda i kanalizacije, niskonaponsku električnu mrežu, plinsku mrežu i telefonsku mrežu. Na navedenoj čestici nalaze se instalacije naftovoda koje nisu u funkciji, koje se više neće koristiti i za koje se ne izdaju posebni uvjeti gradnje, pa nisu prepreka za budućeg investitora. U slučaju da instalacije smetaju za buduće građevine, može se pristupiti rezanju – uklanjanju dijela kabela i cjevovoda, uz uvjet da se odrezani krajevi cjevovoda zatvore (blindiraju) zaštitnom pločom, a uklonjen dio cijevi mora biti zbrinut na ekološki način. Predmetno zemljište je na ravnoj plohi, neizgrađeno i svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

d)    k.č. br. 3343/69, upisana u zk. ul. br. 2792, k.o. Ivanić Grad, u naravi oranica površine 1679 m², kod Općinskoga suda u Velikoj Gorici Zemljišnoknjižni odjel Ivanić Grad. Predmetna nekretnina nalazi se u stambenome naselju Poljana C, u građevinskome području, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški, namjena: stambena – S. Pristup nekretnini moguć je neposredno motornim vozilima s asfaltirane prometnice Ulice Ivana Šveara. Lokacija je potpuno komunalno opremljena, tako da postoji mogućnost priključenja na komunalnu mrežu vodovoda i kanalizacije, niskonaponsku električnu mrežu, plinsku mrežu i telefonsku mrežu. Na navedenoj čestici nalazi se dio instalacije naftovoda koji nije u funkciji, koji se više neće koristiti i za kojega se ne izdaju posebni uvjeti gradnje, pa nije prepreka za budućeg investitora. U slučaju da instalacija smeta za buduće građevine, može se pristupiti rezanju – uklanjanju dijela kabela i cjevovoda, uz uvjet da se odrezani krajevi cjevovoda zatvore (blindiraju) zaštitnom pločom, a uklonjen dio cijevi mora biti zbrinut na ekološki način. Predmetno zemljište je na ravnoj plohi, neizgrađeno i svrstava se u prvu kategoriju zemljišta.

 

Napomene:

Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno-kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Grad Ivanić-Grad neće snositi troškove uređenja nekretnina.

Sve nekretnine nalaze se u građevinskome području na kojemu je predviđena gradnja niskoenergetskih objekata (niskoenergetske ili pasivne obiteljske kuće) temeljem „Akcijskoga plana energetski održivoga razvitka Grada Ivanić-Grada“ iz travnja 2010. godine i Provedbenoga projekta - mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora zgradarstva Grada Ivanić-Grada: „Izgradnja niskoenergetskog naselja Poljana“.

Ponuditelj koji temeljem ovoga Natječaja sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine sa Gradom Ivanić-Gradom, obvezan je na nekretnini koja bude predmet ugovora o kupoprodaji, započeti sa gradnjom (pri čemu pripremne radnje za gradnju udovoljavaju navedenoj obvezi, npr. priprema zemljišta za gradnju, izgradnja ograde i slično) u roku od dvije (2) godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Grad Ivanić-Grad prigodom kupoprodaje nekretnine temeljem ovoga Natječaja, pridržava si pravo da nekretninu koja bude predmet ugovora o kupoprodaji, nazad otkupi za isti iznos kupoprodajne cijene, u slučaju da kupac ne pristupi početku gradnje u roku od dvije (2) godine od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Ponuditelj koji temeljem ovoga Natječaja sklopi ugovor o kupoprodaji nekretnine sa Gradom Ivanić-Gradom, obvezan je pristati da se na nekretnini koja bude predmet ugovora o kupoprodaji, upiše zabilježba zabrane otuđenja predmetne nekretnine na rok od pet (5) godina od sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

II.

Početna cijena nekretnina iz točke I. ovoga Javnoga natječaja iznosi kako slijedi:

- za nekretninu označenu slovom a) početna cijena iznosi 115.000,00 kuna

  (približno 15.300,00 eura),

- za nekretninu označenu slovom b) početna cijena iznosi 115.000,00 kuna

   (približno 15.300,00 eura),

- za nekretninu označenu slovom c) početna cijena iznosi 126.000,00 kuna

  (približno 16.800,00 eura),

- za nekretninu označenu slovom d) početna cijena iznosi 247.000,00 kuna

  (približno 32.900,00 eura).

 

III.

Pravo sudjelovanja u ovome Javnome natječaju imaju:

1. fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,

2. pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj,

3. strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,

pod uvjetom da svi prethodno navedeni nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu i Republici Hrvatskoj, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. - 43. istoga Zakona, nemaju dugovanja prema Gradu Ivanić-Gradu.

 

IV.

Pisana ponuda obavezno mora sadržavati sljedeće:

1. ime i prezime (naziv) ponuditelja, prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja, OIB fizičke, odnosno pravne osobe, broj telefona i osnovne podatke o ponuditelju,

2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3. ponuđenu kupoprodajnu cijenu upisanu brojkama i slovima, a koja ne može biti manja od početne cijene predviđene ovim Javnim natječajem,

4. potpis ponuditelja (a za pravnu osobu i obrtnika i pečat).

 

V.

Ponudi se obavezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

1. dokaz o hrvatskome državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno preslika putovnice za stranu fizičku osobu,

2. za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućega registra, ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi (za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje),

3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,

4. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu, a, u slučaju da je ponuditelj pravna osoba, da i trgovačka društva povezana sa ponuditeljem u smislu članka 473. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19 i 34/22), kao i osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja i povezanih trgovačkih društava u smislu čl. 41. - 43. istoga Zakona, nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

5. potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja,

6. za pravne osobe bilanca, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući financijski izvještaj ako je njihovo objavljivanje propisano u državi sjedišta gospodarskoga subjekta (natjecatelj ovim dokazom sposobnosti mora dokazati da mu je ukupni prihod u prethodnoj godini bio jednak ili veći od procijenjene vrijednosti nekretnine za koju se natječe; ako iz opravdanoga razloga natjecatelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj sposobnosti koju je Grad Ivanić-Grad tražio ovom točkom, može dokazati financijsku sposobnost bilo kojim drugim dokumentom koji se smatra prikladnim),

7. BON-2 ili SOL-2 (podaci o solventnosti) za obrtnike i pravne osobe, kojim natjecatelj dokazuje solventnost u posljednjih 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja, odnosno natjecatelj u navedenome periodu ne može biti neprekidno u blokadi duže od 10 dana, odnosno 20 dana ukupno u istome periodu, a temeljem kojega Grad Ivanić-Grad može zaključiti da će natjecatelj moći izvršiti ugovorne obveze,

8. potpisani primjerak oglednog Ugovora o kupoprodaji,

9. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja.

 

VI.

Ponude za natječaj dostavljaju se poštom ili predaju neposredno Gradu Ivanić-Gradu u zatvorenoj omotnici sa napomenom: „NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

 

VII.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini 5% od utvrđene početne cijene za svaku pojedinačnu nekretninu iz ovoga Javnoga natječaja, za koju podnose ponudu.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Grada Ivanić-Grada koji se vodi u Zagrebačkoj banci d.d., IBAN: HR3323600001815800006, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa naznakom „Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine“.

Odabranome ponuditelju uplaćena jamčevina uračunava se u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, a ostalim ponuditeljima čije ponude nisu odabrane, vratit će se uplaćena jamčevina.

 

VIII.

Natječaj je otvoren do popunjenja, odnosno do prodaje svih nekretnina ponuđenih na ovome Javnome natječaju. 

Ponude će se otvarati u sljedeće datume:

1.

15.7.2022.

12:00

2. 

16.8.2022.

12:00

3. 

15.9.2022.

12:00

4. 

17.10.2022.

12:00

5. 

15.11.2022.

12:00

6. 

15.12.2022.

12:00

7. 

16.1.2023.

12:00

8. 

15.2.2023.

12:00

9. 

15.3.2023.

12:00

10.  

17.4.2023.

12:00

11.  

15.5.2023.

12:00

12.  

15.6.2023.

12:00

 Otvaranje zaprimljenih ponuda je javno.

 

IX.

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji, uz ispunjenje uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja, za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Ako dva ili više najpovoljnijih ponuditelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, postupak prodaje zemljišta provodi se javnom dražbom.

Odluku o odabiru najpovoljnijega ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada na prijedlog Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

 

X.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor sa Gradom Ivanić-Gradom u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke Gradonačelnika Grada Ivanić-Grada o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustanka od ponude ili odbijanja sklapanja ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine u cijelosti.

Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenome roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tome slučaju nekretnina ponuditi prvome sljedećemu najpovoljnijemu ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj dužan je uplatiti na račun Grada Ivanić-Grada u roku od 15 dana, računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

 

XI.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

U tome se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 

XII.

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za kupnju nekretnine na ovome Javnome natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenome glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

XIII. 

Ovaj Javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj web stranici Grada Ivanić-Grada i putem lokalne radio stanice.

 

                                                                                            GRADONAČELNIK:

  Javor Bojan Leš,dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: