28.06.2022.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

KLASA: 350-02/20-01/1

URBROJ: 238-10-04-01/3-22-51

Ivanić-Grad, 27. lipnja 2022. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-05/22-11/67, URBROJ: 238-10-04-01/3-22-1 od 23. lipnja 2022. godine), nositelj izrade Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O
PRIJEDLOGU

II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-3
ZONE GOSPODARSKE NAMJENE NA PODRUČJU IVANIĆ-GRADA

1.      JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održati će se u trajanju od 15 kalendarskih dana, u razdoblju od 01. srpnja 2022. godine do 15. srpnja 2022. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2.      Prijedlog Plana za javnu raspravu sadrži odredbe za provođenje, kartografski dio Plana te Posebne priloge (izvod iz Prostornog plana uređenja Grada Ivanić- Grada, obrazloženje i sažetak za javnost).

3.      Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 11,00 do 13,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-qrad.hr.

4.      JAVNO IZLAGANJE Prijedloga Plana održati će se dana 07.07.2022. godine s početkom u 13,00 h u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad, uz primjenu odgovarajućih protuepidemijskih mjera prema potrebi.

5.      Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 15. srpnja 2022. godine.

6.      Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o javnoj raspravi.

7.     Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, u roku trajanja javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik:

Dražen Hlad, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: