03.06.2022.

DAN GRADA - produljenje radnog vremena za ugostiteljske objekte

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01,60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11,144/12,19/13 - pročišćeni tekst, 137/15,123/17, 98/19 i 144/20), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21 i 02/14) te članka 12. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik, broj 04/17) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada dana 03. lipnja 2022. godine donio je sljedeću

ODLUKU
o produljenju radnog vremena

I.

Odobrava se Ugostiteljskim objektima na području Grada Ivanić-Grada produljenje radnog vremena za dane 3. lipnja na 4. lipnja ( petak/subota ) i  4. lipnja na 5. lipnja 2022. godine (subota/nedjelja ) do 03,00 sata.

Produljenje radnog vremena odobrava se u svrhu organizacije proslave Dana Grada.

II.

Za produljenje radnog vremena navedeno u točci I. Odluke, vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su pismeno obavijestiti nadležni Upravni odjel Grada Ivanić-Grada - Komunalno redarstvo najkasnije do petka 03.06.2022. god u 15:00 sati na e-mail adresu tomislav.abramovic@ivanic-grad.hr.

III.

Gradonačelnik zadužuje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu za provedbu potrebnih radnji i postupka u cilju provođenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
GRADONAČELNIK

 

 

 

KLASA: 024-05/22-11/59

URBROJ:238-10-04-01/7-22-2

Ivanić-Grad, 03. lipnja 2022.

Gradonačelnik:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.