13.12.2022.

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko

KLASA: 350-01/21-01/2

URBROJ: 238-10-04-01/3-22-48

Ivanić-Grad, 09. prosinca 2022. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika (KLASA: 024-05/22-11/122, URBROJ: 238-10-04-01/3-22-3 od 07. studenog 2022. godine), nositelj izrade Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UPU-9
ZA PODRUČJE GRABERJE IVANIĆKO

1.     JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU-9 za područje Graberje Ivanićko (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) održati će se u trajanju od 30 kalendarskih dana, u razdoblju od 19. prosinca 2022. godine do 17. siječnja 2023. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja.

2.     Prijedlog Plana za javnu raspravu sadrži tekstualni i grafički dio plana te njegovo obrazloženje i sažetak za javnost.

3.     Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu u prostorijama gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Grad Ivanić-Grad, svakog radnog dana osim subote, nedjelje ili državnog praznika, u vremenu od 11,00 do 13,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

4.     JAVNO IZLAGANJE Prijedloga Plana održati će se dana 12. siječnja 2023. godine s početkom u 13,00 h u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.

5.     Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 17. siječnja 2023. godine.

6.     Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  1. imaju pravo pristupa na javni uvid uPrijedlog Plana,postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
  2. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  3. upućuju nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o javnoj raspravi.
  4. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu čitljivo napisane ili dostavljene u roku trajanja javne rasprave nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

Pročelnik:

Dražen Hlad, dipl.ing.građ.

PREUZMITE DOKUMENTE: