08.08.2022.

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,

PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDU

KLASA: 320-01/22-03/2

URBROJ: 238-10-04-03/2-22-6

Ivanić-Grad, 8. kolovoza 2022.godine

 

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini (KLASA: 024-05/22-11/69;  URBROJ: 238-10-04-03/2-22-1 od 30. lipnja 2022.) Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini

I. PREDMET JAVNOG  POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013), Uredbom Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbom Komisije (EU) broj 316/2019 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe  Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) broj 316/2019).

 

1.    Umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača)

Obuhvaća umjetno osjemenjivanje krava, junica, krmača i nazimica na području Grada Ivanić-Grada sa sjemenom bika, odnosno umjetno osjemenjivanje krmače i nazimice sa sjemenom nerasta. Grad Ivanić-Grad će isplatiti potporu za troškove umjetnog osjemenjivanja krava, junica, krmača i nazimica vlasnicima navedene stoke s područja Grada Ivanić-Grada tijekom godine bespovratnim novčanim sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Ivanić-Grada.

 

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- stoka za koju se traži potpora treba biti na području Grada Ivanić-Grada, osjemenjivanje treba biti izvršeno u tekućoj godini, a prije podnošenja zahtjeva za isplatu,

Potpore se dodjeljuju samo za prvo osjemenjivanje plotkinje uključujući uslugu veterinarske stanice.

Intenzitet potpore:

- 150,00 kn za umjetno osjemenjivanje krave, junice, krmače i nazimice, a najviše do 2.000,00 kuna po korisniku,

 

 

2.    Uzgoj i držanje svinja na području Grada Ivanić-Grada

 Potpora će se odobriti korisniku za uzgoj i držanje svinja na vlastitom gospodarstvu. Potpora će se isplaćivati korisniku koji drži minimalno 3 svinje, a maksimalno 10 svinja u iznosu od 300,00 kn po svinji. Najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine iznosi 3.000,00 kn.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- stoka za koju se traži potpora treba biti na području Grada Ivanić-Grada,

- period držanja svinja na gospodarstvu je minimalno 5 mjeseci,

- korisnici moraju biti upisani u JRDŽ te dostaviti potvrdu HAPIH-a o brojnom stanju svinja .

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

3.  Uzgoj i držanje goveda na području Grada Ivanić-Grada

Potpora se dodjeljuje za uzgoj i držanje rasplodnih goveda, a  podrazumijeva subvencioniranje troškova hranjenja, veterinarsko-zdravstvenu zaštitu, popravak ograde, izgradnju i održavanje hranilišta te ostale troškove. Iznos novčane potpore po jednom grlu je 500,00 kn. Najviši iznos potpore po jednom korisniku tijekom jedne kalendarske godine iznosi 5.000,00 kn.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- stoka za koju se traži potpora treba biti na području Grada Ivanić-Grada,

- prihvatljivi korisnici su posjednici koji drže maksimalno do 30 krava,

- korisnici moraju biti upisani u JRDŽ te dostaviti potvrdu HAPIH-a o brojnom stanju te Posjednički list na dan podnošenja zahtjeva.

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

4.  Osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada

 

Potpora će se odobriti korisniku za sufinanciranje premije troškova osiguranja poljoprivredne proizvodnje i životinja od uginuća pri raznim komplikacijama i

bolestima uz uvjet da korisnik ima zaključenu policu osiguranja od rizika mogućih elementarnih nepogoda za tekuću godinu. Iznos potpore po korisniku je do 40% premije osiguranja po jednoj polici za poljoprivredno gospodarstvo, a u najvišem iznosu do 5.000,00 kn po jednom poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

Zaključena polica osiguranja za tekuću godinu za navedene rizike i predmete osiguranja,

Pravo na subvencioniranje premije osiguranja može ostvariti samo onaj podnositelj zahtjeva koji je do dana podnošenja zahtjeva u cijelosti uplatio ugovorenu premiju osiguranja po polici osiguranja zaključenoj za tekuću godinu te podmirio sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu.

Intenzitet potpore:

- 40% premije osiguranja, a  najviše do 5.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

5.  Nabava sjemenskog materijala

Potpore za sufinanciranje sjetve uljne tikve (buče golice) ostvaruju poljoprivredna gospodarstva za sjetvu minimalno 0,3 ha, a maksimalno 5 ha.  

Potpora se isplaćuje nakon obavljene sjetve.

 

Uvjet za dodjelu potpore:

- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe   poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik),

- računi i deklaracije za nabavljeni sjemenski materijal te dokaz o plaćanju.

Intenzitet potpore po korisniku:

        - 100% vrijednosti dokumentiranih troškova odnosno najviše do 4.000,00 kn po poljoprivrednom gospodarstvu

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

6.  Subvencioniranje EKO certifikata u poljoprivrednoj proizvodnji

Potpora će se odobriti korisniku za dobivanje eko certifikata (potvrdnica) kako bi proizvedeni proizvodi bili propisno označeni te se mogli prodavati kao ekološki proizvod.

 

Uvjet za dodjelu potpore:

Podneseni zahtjev uz dostavu propisane dokumentacije (računi izdani od registriranih pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja (certificiranja) u Republici Hrvatskoj).

Intenzitet potpore:

           -   100% dokumentiranih troškova, do maksimalno 1.500,00 kn.

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

7.    Ekološka proizvodnja u poljoprivredi

Potpora će se odobriti korisniku koji je upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi i bavi se ekološkom proizvodnjom povrća i višegodišnjih nasada.

 

Uvjet za dodjelu potpore:

Preslika rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj poljoprivredi, dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik), minimalna površina 0,5 ha, a maksimalna površina 2 ha po korisniku.

Intenzitet potpore:

-        2.000,00 kuna po hektaru za povrće i višegodišnje nasade voća.

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine

 

 

8.  Proizvodnja u staklenicima i plastenicima

Potpora se dodjeljuje za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenicima i staklenicima) minimalne površine 150 m2 .

Proizvodnja će se sufinancirati u visini 100% prihvatljivih troškova kupljenog sjemena.

Maksimalan iznos potpore po jednom korisniku godišnje iznosi 1.000,00 kn.

Uvjet za dodjelu potpore:

- Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik),

- minimalna površina plastenika ili staklenika 150 m2, a maksimalna površina 500 m2

Intenzitet potpore:

- 100% prihvatljivih troškova kupljenog sjemena, a najviše do 1.000,00 kn

- račun i dokaz o plaćanju

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine

 

 

9. Kupnja materijala i opreme za opremanje staklenika i plastenika

Potpora se dodjeljuje za kupnju materijala i opreme za opremanje plastenika i staklenika (sustavi za grijanje, sustavi za zasjenjivanje, agrotekstil i dr.).

 

Uvjet za dodjelu potpore:

- Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik),

- minimalna površina plastenika ili staklenika 150 m2, a maksimalna površina 500 m2

Intenzitet potpore:

     -   100% prihvatljivih troškova kupljenog materijala i opreme, a najviše do 3.000,00 kn

     -    račun i dokaz o plaćanju

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

10.  Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

 Potpora u iznosu do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova može se ostvariti za nabavu novih traktorskih priključaka za osnovnu i dopunsku obradu tla te za sjetvu, sadnju i košnju, motokultivatora i traktorskih kosilica.

Uvjet za dodjelu potpore:

- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik ili Jedinstveni zahtjev za 2022. god.),

- račun koji glasi na korisnika potpore i dokaz o plaćanju.

 

Intenzitet potpore po korisniku:

- 50% iznosa prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 7.000,00 kn po korisniku.                                       

Sukladno Uredbi Komisije (EZ) broj 1408/2013 i Uredbi Komisije (EU) broj 316/2019 ukupan iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći protuvrijednost od 20.000,00 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

 

 

11. Nabava opreme za doradu i preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se dodjeljuje za nabavu opreme i strojeva za pakiranje, sušenje i preradu voća i povrća u sklopu poljoprivrednog gospodarstva.

Uvjet za dodjelu potpore:

- dokaz o posjedovanju poljoprivrednog zemljišta, Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (ARKOD Zapisnik),

- račun i dokaz o plaćanju

Intenzitet potpore po korisniku:

50% iznosa prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku

 

 

12.  Potpore za financiranje poljoprivrednih zadruga

 Potpora će se odobriti korisniku za financiranje projekata koji doprinose razvoju poljoprivredne proizvodnje i razvoju ruralnog prostora Grada, te za potporu dijela troškova aktivnosti poljoprivrednih zadruga koje se odnose  na djelatnost bilinogojstva,

stočarstva, šumarstva ili lovstva ili s njima povezane uslužne djelatnosti, odnosno pomoćne djelatnosti u poljoprivredi ili djelatnost proizvodnje proizvoda bilinogojstva i stočarstva i prvoga stupnja njihove prerade.

Uvjeti za dodjelu potpore su:

- Zadruga je upisana u Sudski registar i djeluje na području Grada Ivanić-Grada

- Izvještaj o radu s financijskim izvješćem za 2021. god. (Ovjerena preslika zapisnika sa posljednje skupštine iz koje je vidljiv izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu na službenom obrascu institucije gdje se podnosi (npr. FINA)

- Da nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada

- Protiv prijavitelja se ne vodi kazneni postupak (Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave),

- Protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja se ne vodi kazneni postupak (Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje prijave

- Nema dvostrukog financiranja projekta iz gradskog Proračuna i financiranje ne prelazi više od 100% vrijednosti projekta.

Intenzitet potpore:

- 100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa,

- najmanji iznos sredstava po pojedinom programu iznosi 3.000,00 kn, a najveći 25.000,00 kn  tijekom jedne kalendarske godine.

 

 

                                           II. KORISNICI POTPORE

Korisnik sredstava potpore iz Proračuna Grada Ivanić-Grada može biti „jedan poduzetnik“ tj. poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište na području Grada Ivanić-Grada, a nositelj ima prebivalište na području Grada Ivanić-Grada.

Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju sljedeće subjekte iz primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda: obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), samoopskrbna

poljoprivredna gospodarstva (SOPG), obrti, trgovačka društva, udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji podmiruju sve obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada.

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za odobravanje potpore.

 

 

III.  ROKOVI ZA PODNOŠENJE I OBRADA ZAHTJEVA

Javni poziv otvoren je do 14. listopada 2022. godine. Zahtjevi za potpore podnose se na propisanim obrascima s potrebnom dokumentacijom. Zahtjev se smatra zaprimljenim dostavom ispisanog i potpisanog Zahtjeva za potporu.

Zahtjevi se obrađuju po redoslijedu zaprimanja na način da se prvo obrađuju potpuni zahtjevi za potporu, a nakon njih Zahtjevi za koje se tražila nadopuna na način da prednost ima onaj Zahtjev koji je prije dopunjen. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu zadržava pravo zatražiti da korisnik, pored dokumentacije koja je propisana natječajem, dostavi i drugu dokumentaciju koja je potrebna za provjeru prihvatljivosti korisnika, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, u protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta iz Javnog poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022. godini, pristupiti će otvaranju pristiglih prijava nakon svakih zaprimljenih 20 prijava te će sastaviti zapisnik. Zahtjev za potporu  može se podnijeti za više mjera. Najviši iznos potpore koji jedan korisnik može ostvariti po mjerama iz ovog Javnog poziva u istoj tekućoj godini iznosi 15.000,00 kn osim zadruge koja može ostvariti maksimalno 25.000,00 kn. Korisnicima će biti priznati računi i dokazi o plaćanju ako su izdani poslije roka za podnošenje zahtjeva na Javni poziv u 2021. godini, odnosno od 16. listopada 2021.godine.

Nakon administrativne kontrole i obrade Zahtjeva za potporu, po potrebi, obavještavaju se podnositelji o potrebi za dopunu/obrazloženje/ispravak. Slijedi donošenje Odluke o dodjeli potpore i izdavanje Obavijesti o dodjeli potpore ili Obavijesti o odbijanju Zahtjeva za potporu zbog neprihvatljivosti/nepravovremenosti ili Obavijesti o odbacivanju Zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava.

Za sve potpore čiji je iznos veći od 1.000,00 kn, izuzev potpora za osiguranje poljoprivrednih usjeva i nasada, Grad Ivanić-Grad i korisnik potpore sklopiti će Ugovor o dodjeli potpore kojim će regulirati međusobna prava i obaveze. Grad Ivanić-Grad isplaćuje potporu na žiro-račun korisnika nakon donošenja odluke o odobrenju potpore, a najkasnije do kraja godine.

 

 

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu:
1. Presliku osobne iskaznice - za fizičke osobe;
2. Presliku rješenja o Upisu u sudski registar - za pravne osobe;
3. Izvadak iz registra zadruga  (Izvadak iz registra može zamijeniti i ispis elektronske     stranice sa svim podacima zadruge u registru zadruga);
4. Presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili presliku Iskaznice OPG-a;

5. Presliku ŽIRO računa podnositelja s pripadajućim IBAN brojem;
6. Presliku računa za obavljenu uslugu ili nabavljeni materijal/opremu koji glasi na korisnika potpore i dokaz o plaćanju;

7. Potvrdu o podmirenim dospjelim obvezama prema Gradu Ivanić-Gradu;

8. Potvrdu Porezne uprave o podmirenim obvezama ( ne stariju od 30 dana).

 

V. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Korisnik Potpore je dužan omogućiti davatelju Potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene Potpore u razdoblju do 5 godina od dana isplate Potpore. Korisnici koji nenamjenski utroše sredstva potpore ili ne dostave izvješća o korištenju istih, dužna su odobrena sredstva vratiti i slijedećih pet godina gube pravo na poticajna sredstva Grada Ivanić-Grada

 

VI. NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Obrasci zahtjeva za potporu mogu se preuzeti u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada ili sa web stranice Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.

 

VII. NAZIV I ADRESA TIJELA KOJEM SE ZAHTJEV PODNOSI

Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić –Grad, s naznakom „JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Ivanić-Grada u 2022.godini“ ili na urudzbeni@ivanic-grad.hr.

PREUZMITE DOKUMENTE: