05.03.2021.

SAZIV 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 63. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20)

 

S A Z I V A M

36. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANIĆ-GRADA

 

Sjednica će se održati 11. ožujka 2021. godine ( četvrtak ) s početkom u 16,00 sati u maloj sali Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, Ivanić-Grad.

Za sjednicu Gradskog vijeća predlaže se sljedeći:

 

D N E V N I   R E D :

 

0. Aktualni sat

 

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada

predlagatelj: Odbor za Statut i Poslovnik

izvjestiteljica: Laura Sadiković, savjetnica za pravne poslove 

 

2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj : gradonačelnik

izvjestitelj: Milivoj Maršić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu

 

3. Razmatranje Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2020. i donošenje Zaključka o prihvaćanju istog

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestitelj: Gradonačelnik

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništenju Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnine u Poduzetničkoj zoni Ivanić-Grad Sjever – Zoni 6

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tihana Vuković Počuč, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti na reprogram Ugovora o kreditu broj: EUPR-19-1100678

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje:

a) I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

b) I. Izmjene Plana razvojnih programa za 2021. godinu

c) I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

d) I. izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2021. godinu

e) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

f) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u visokom obrazovanju Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Tamara Mandić, pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada

predlagatelj: Gradonačelnik

izvjestiteljica: Sandra Abramović, voditeljica odsjeka za komunalno gospodarstvo, komunalnu infrastrukturu i prostorno planiranje

 

8.  Razno

 

Sukladno članku 73. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada moli se vijećnik koji je spriječen sudjelovati u radu sjednice da o tome obavijesti predsjednika Gradskog vijeća ili pročelnika upravnog odjela nadležnog za poslove Gradskog vijeća.

 

Svoj eventualni izostanak može opravdati na telefon 2831-360.

Javnost rada Gradskog vijeća:

Temeljem članka 90. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanić-Grada rad Gradskog vijeća i njegovih tijela je javan.

Građani i najviše po tri predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela u skladu s prostornim mogućnostima Grada Ivanić-Grada.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost, odnosno nazočnost svojih predstavnika na sjednici Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice. U pisanoj obavijesti građani i pravne osobe dužni su navesti ime i prezime osobe koja će prisustvovati sjednici.

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji žele prisustvovati sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici s time da prioritet imaju građani koji su svoju nazočnost najavili ranije.

Održavanje sjednice kao i broj nazočnih osoba usklađen je s preporukama Stožera civilne zaštite i epidemiološkim mjerama zbog pandemije korona virusa.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

                                                                              Željko Pongrac, pravnik kriminalist

PREUZMITE DOKUMENTE: