23.07.2021.

Javni natječaj za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

KLASA: 112-01/21-01/1

URBROJ: 238/10-02-01-03/2-21-1

Ivanić-Grad, 01. srpnja 2021.

Temeljem članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj  86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za imenovanje Pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. stavkom 1. ZSN: punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima te sljedeće posebne uvjete:

-   magistar prava,

-   najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

-   položen Državni stručni ispit,

-   poznavanje engleskog jezika,

-   znanje rada na osobnom računalu.

 

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19).

 

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– presliku diplome,

– presliku svjedodžbe o položenom Državnom stručnom ispitu,

– elektronički zapis, odnosno presliku potvrde o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana,

– presliku ugovora o radu, rješenja o rasporedu, potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima,

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

– vlastoručno potpisanu izjavu u izvorniku o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima pribavit će se naknadno.

Na javni natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Akademski ili stručni nazivi odnosno akademski stupnjevi stečeni prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine, broj 107/07 i 118/12) izjednačeni su s akademskim nazivima kao oznakom stručnih uvjeta iz ovog javnog natječaja, sukladno ovom Zakonu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen Državni stručni ispit može biti imenovana pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

 

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnim propisima, dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101.  stavcima 1., 2. i 3. te člancima 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19) ili sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (pravomoćno rješenje, odluka ili drugi pravni akt) te dokaz da je nezaposlena. Informacije o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17 i 98/19), nalaze se na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (pravomoćno rješenje, odluka ili drugi pravni akt).

Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom (rješenje, nalaz i mišljenje, odnosno uvjerenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i sl.).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužna dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijma, o čemu će joj biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Postupak prijma obuhvaća obveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata koja obuhvaća pisano testiranje i intervju.

 

Na web-stranici www.ivanic-grad.hr te na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, objavit će se pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti te vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Na navedenoj web-stranici bit će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta na koje se osoba prima.

Prijave na javni natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Ivanić-Grad,Park hrvatskihbranitelja 1, 10310 Ivanić-Grad, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama s naznakom: „Javni natječaj za prijam u službu – ne otvarati“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr. vet. med.

PREUZMITE DOKUMENTE: