15.01.2021.

JAVNI POZIV za sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20 ), Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom od 04. siječnja 2021. ( NN 1/2021 ) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14, 01/18 i 03/20 ), te Odluke Gradonačelnika o sufinanciranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Ivanić-Grada  (KLASA: 022-05/21-01/2, URBROJ: 238/10-02-01/1-21-4, od 11. siječnja 2021. godine) Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

 

JAVNI POZIV za sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Ivanić-Grada

 

I.

Pozivaju se vlasnici obiteljskih kuća, vlasnici stanova i zaštićeni najmoprimci koji su u vrijeme nastanka potresa, u razdoblju od 28. do 31. prosinca 2020. godine i nadalje do isteka vremena trajanja ovog Javnog poziva, stanovali i imali prijavljeno prebivalište ili boravište u obiteljskim kućama, višestambenim zgradama i stambeno-poslovnim zgradama na području Grada Ivanić-Grada i koje su u brzom pregledu zgrada označene žutom ili crvenom oznakom, odnosno kao:

-          PN1 (privremeno neuporabljivo – potreban detaljan pregled),

-          PN2 (privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije),

-          N1 (neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja) ili

-          N2 (neuporabljivo – zbog oštećenja)

te stoga nisu podobne za stanovanje (dalje u tekstu: podnositelji zahtjeva), da podnesu Gradu Ivanić-Gradu zahtjev za odobravanje sufinanciranja najamnine za stambeno zbrinjavanje (obrazac zahtjeva nalazi se na mrežnoj stranici Grada).

 

II.

Zahtjevu iz točke I. ovog Javnog poziva, koji sadržava informacije o podnositelju zahtjeva, potrebno je priložiti sljedeće isprave:

-izvadak iz zemljišne knjige ili drugu ispravu kojom se dokazuje da je podnositelj zahtjeva vlasnik oštećene kuće/stana (zemljišnoknjižni izvadak se može dostaviti u originalu ili se dostavlja ispis iz sustava ZIS (e-izvadak), a pod drugom ispravom podrazumijeva se ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju ili drugi pravni temelj stjecanja prava vlasništva oštećene kuće/stana koji još nije proveden u zemljišnoj knjizi),

-ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom za zaštićenog najmoprimca u stanu u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili treće osobe, u izvorniku ili u neovjerenoj preslici uz predočenje izvornika na uvid, 

-izjavu vlasnika obiteljske kuće ili stana, odnosno zaštićenog najmoprimca, ovjerenu kod javnog bilježnika, da vlasnik odnosno zaštićeni najmoprimac, i njegov bračni drug, izvanbračni drug, životni partner, odnosno druga osoba koja živi u kućanstvu s vlasnikom ili zaštićenim najmoprimcem, na području od 20 km od adrese oštećene kuće ili stana nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan; da su podnositelj zahtjeva i članovi njegovog kućanstva na dan potresom izazvanog  oštećenja kuće ili stana (u razdoblju od 28. do 31. prosinca 2020. godine i nadalje do isteka vremena trajanja ovog Javnog poziva) stanovali u oštećenoj obiteljskoj kući ili stanu te da podnositelj zahtjeva daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu ostvarivanja prava na sufinanciranje najamnine na temelju ovog Javnog poziva (obrazac jedinstvene izjave nalazi se na mrežnoj stranici Grada),

-presliku osobne iskaznice iliuvjerenje policijske uprave o prebivalištu/boravištu za podnositelja zahtjeva iz kojeg će biti vidljivo da je podnositelj zahtjeva imao prebivalište/boravište u oštećenoj kući/stanu na dan potresom izazvanog  oštećenja kuće ili stana, u razdoblju od 28. do 31. prosinca 2020. godine i nadalje do isteka vremena trajanja ovog Javnog poziva (uvjerenje je moguće pribaviti putem sustava e-Građani ili neposredno u nadležnoj policijskoj postaji).

 

III.

Grad Ivanić-Grad  će po službenoj dužnosti pribaviti podatak da li je kuća/stan podnositelja zahtjeva iz točke I. ovog Javnog poziva brzim pregledom označena oznakama iz točke I. ovog Javnog poziva.

Grad Ivanić-Grad pridržava pravo zatražiti i dodatne isprave ukoliko je isto potrebno za utvrđenje činjenica nužnih za odlučivanje o zahtjevu iz točke I. ovog Javnog poziva 

U slučaju potrebe uvida u izvornike traženih isprava, Grad Ivanić-Grad pozvat će podnositelja zahtjeva na dostavu izvornika isprava na uvid.

Zahtjev iz točke I. ovog Javnog poziva odobravat će se samo osobama koje ispunjavaju uvjete stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje.

O ispunjavanju uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje, Grad će odlučiti rješenjem u upravnom postupku.

Protiv rješenja Grada iz prethodnog stavka, nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

IV.

Pozivaju se vlasnici stanova na području Grada Ivanić-Grada koji žele stanove u svom vlasništvu dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje, da se obrate Gradu Ivanić-Gradu, te time iskažu interes za davanje svojih stanova u najam (obrazac za iskazivanje interesa nalazi se na mrežnoj stranici Grada).

 

V.

Uz ispunjeni obrazac za iskazivanje interesa za davanje u najam stana iz točke IV. ovog Javnog poziva, koji će sadržavati informacije o osobama koje su iskazale interes za davanje stana u najam, adresi i površini stana i iznosu najamnine za koju bi vlasnik stana dao stan u najam, potrebno je priložiti sljedeće isprave:

-izvadak iz zemljišne knjige i/ili drugu ispravu kojom se dokazuje da je podnositelj obrasca vlasnik stana (zemljišnoknjižni izvadak se može dostaviti u originalu ili se dostavlja ispis iz sustava ZIS (e-izvadak), a pod drugom ispravom podrazumijeva se ugovor o kupoprodaji, rješenje o nasljeđivanju ili drugi pravni temelj stjecanja prava vlasništva stana koji još nije proveden u zemljišnoj knjizi)

 

VI.

Grad Ivanić-Grad će izraditi bazu podataka stanova za koje su vlasnici iskazali interes za davanje u najam i za koje je utvrđeno da ispunjavanju pretpostavke iz točke V. ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: baza podataka), o čemu obavještava vlasnike stanova.

Grad Ivanić-Grad će podatke iz baze podataka davati isključivo osobama kojima će rješenjem biti utvrđeno ispunjavanje uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje.

 

VII.

Grad Ivanić-Grad izradit će predložak ugovora o najmu zamjenskog stana sa označenim svim bitnim sastojcima, te osobe kojima će rješenjem biti utvrđeno ispunjavanje uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje sklapaju ugovor o najmu stana sukladno predlošku ugovora Grada Ivanić-Grad (predložak ugovora o najmu stana nalazi se na mrežnoj stranici Grada).

 

VIII.

Ukoliko osobe iz točke I. ovog Javnog poziva, nakon izdavanja rješenja o utvrđenju ispunjavanja uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje, sklope ugovor o najmu zamjenskog stana za stan u bazi podataka, najmodavac je dužan ugovor o najmu stana podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u svrhu reguliranja porezne obveze.

Nakon prijave ugovora o najmu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, najmoprimac ugovor o najmu, s dokazom da je isti podnesen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, dostavlja Gradu Ivanić-Gradu, te Grad tada donosi u upravnom postupku rješenje o odobravanju sufinanciranja najamnine za zamjenski stan.

 

IX.

Ukoliko osobe iz točke I. ovog Javnog poziva, nakon izdavanja rješenja o utvrđenju ispunjavanja uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje, sklope ugovor o najmu zamjenskog stana s trećom osobom za stan koji nije u bazi podataka, najmodavac je dužan ugovor o najmu stana podnijeti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u svrhu reguliranja porezne obveze.

Nakon prijave ugovora o najmu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, najmoprimac ugovor o najmu, s dokazom da je isti podnesen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, dostavlja Gradu Ivanić-Gradu, a uz ugovor se moraju dostaviti sve isprave iz točke V. ovog Javnog poziva, te će Grad Ivanić-Grad donijeti u upravnom postupku rješenje o odobravanju sufinanciranja najamnine za zamjenski stan ukoliko su ispunjene sve pretpostavke na strani najmodavca.

 

X.

Ukoliko je osoba iz točke I. ovog Javnog poziva već sklopila ugovor o najmu stana i ako takav ugovor o najmu sadrži sve bitne sastojke kao i predložak ugovora o najmu Grada, te je ugovor o najmu podnesen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u svrhu reguliranja porezne obveze, uz zahtjev iz točke I. i isprave iz točke II. ovog Javnog poziva, podnositelj zahtjeva dostavlja i isprave iz točke V. ovog  Javnog poziva, a Grad u jednom upravnom postupku donosi i rješenje o utvrđenju ispunjavanja uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje i rješenje o odobravanju sufinanciranja najamnine za zamjenski stan ukoliko su ispunjene sve pretpostavke za donošenje takvih rješenja.

 

XI.

Najamnina za stambeno zbrinjavanje sufinancirat će se temeljem sklopljenog ugovora o najmu stana, ovjerenog kod javnog bilježnika i podnesenog Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, isplatom na IBAN žiro računa najmodavca, u maksimalnom iznosu do 1.500,00 kn mjesečno za samca i obitelj s do 2 člana, te u iznosu od 2.000,00 kn za obitelj s tri ili više članova kućanstva mjesečno.

Sufinanciranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osigurava se:

-          do obnove stana ili kuće iz točke I. ovog Javnog poziva

-          do revizije oznake oštećenja iz brzog pregleda zgrada,

-          do ostvarenja prava na istovrsnu pomoć iz proračunskih sredstava RH,

-          do 31.12.2022. godine,

ovisno o tome koja okolnost prije nastupi.

Rješenjem o odobravanju sufinanciranja najamnine za zamjenski stan utvrdit će se obvezna prijava nosioca prava iz rješenja na javni poziv za ostvarivanje prava na istovrsno su/financiranje najamnine nadležnog državnog tijela. Ukoliko nosilac prava iz rješenja u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu prijave nadležnom državnom tijelu ne dostavi Gradu dokaz o prijavi, Grad će ukinuti sufinanciranje sa zadnjim danom u mjesecu u kojem je istekao rok za prijavu.

 

XII.

Grad će snositi troškove javnobilježničkih ovjera izjave iz točke II. i ugovora o najmu stana iz točke  VII. ovog Javnog poziva refundacijom osobi kojoj je utvrđen status osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje, temeljem dostavljenih računa za izvršene usluge javnog bilježnika.

Iznos najamnine koji je podnositelj zahtjeva isplatio najmodavcu prije izdavanja rješenja o odobravanju sufinanciranja najamnine za zamjenski stan Grad će, nakon izdavanja pozitivnog rješenja, refundirati podnositelju zahtjeva isplatom na IBAN njegovog računa temeljem dostavljenih dokaza o izvršenoj isplati/isplatama.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjev za odobravanje sufinanciranja najamnine za stambeno zbrinjavanje sa svim ispravama navedenim u ovom Javnom pozivu te sklopljeni ugovor o najmu stana i pripadajuće isprave dostavljaju se neposredno u Grad Ivanić-grad ili putem pošte na adresu: Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvenu djelatnost, Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić-Grad.

Obrazac iskaza interesa za davanje stana u najam sa svim ispravama navedenim u ovom Javnom pozivu dostavlja se neposredno u Grad Ivanić-Grad ili putem pošte na adresu: Grad Ivanić-Grad, Park hrvatskih branitelja 1,  10310 Ivanić-Grad.

Zahtjev za odobravanje sufinanciranja najamnine za stambeno zbrinjavanje podnosi se Gradu Ivanić-Gradu najkasnije u roku od 60 dana od dana objave Javnog poziva.

Ugovor o najmu stana podnosi se Gradu Ivanić-Gradu najkasnije u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o utvrđenju ispunjavanja uvjeta stjecanja statusa osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje.

Vlasnici stanova koji žele stanove dati u najam osobama kojima je utvrđen status osobe kojoj će se sufinancirati najamnina za stambeno zbrinjavanje podnose obrazac za iskaz interesa Gradu Ivanić-Gradu najkasnije u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Dodatne informacije vezane uz ovaj Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 8:00 do 15:00 sati;

-          informacije vezane uz odobravanje sufinanciranja najamnine za stambeno zbrinjavanje mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti: 01/2831-386 ili slanjem upita na adrese elektroničke pošte:tihana.vukovic-pocuc@ivanic-grad.hr

 

-          informacije vezane uz iskaz interesa za davanje stana u najam  mogu se dobiti pozivom na broj mobitela Stožera civilne zaštite Grada Ivanić-Grada 099/2831-372

 

XII.

Ovaj javni natječaj bit će objavljen na oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada, na službenoj Internet stranici Grada Ivanić-Grada i lokalnoj radio stanici.

 

 

                                                                                            GRADONAČELNIK:

Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: