31.01.2021.

JAVNI OGLAS o postupku izlaganja na javni uvid geodetskih elaborata temeljem članka 75. Praivilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18)

U postupku je izrada geodetskih elaborata za provođenje pravomoćne lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/13-01/110, Urbroj: 531-05-1-14-62, Zagreb, 06.06.2014.), koja je postala pravomoćna s danom 14.08.2014., a čija je valjanost produljena Rješe­njem o produljenju važenja lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/16-01/000126, Urbr: 531-06-1-1-1-16-0005, Zagreb, 19. rujna 2016. godine), ista je ispravljena Rješenjem o ispravku greške lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/18-01/000190, Urbroj: 531-06-1-1-18-0002, Zagreb, 21.11.2018.) te je izmijenjena i dopunjena Izmjenom i dopunom lokacijske dozvole (Klasa: UP/l-350-05/18-01/000192, Urbroj: 531-06-2-1-19-0012, Zagreb, 15.07.2019., pravomoćnost: 24.09.2019.) u sklopu projekta dogradnje, obnove i izgradnje drugog kolosijeka te izgradnje nove dvokolosiječne pruge Ml03 Dugo Selo - Novska.

Geodetski elaborati izrađuju se za katastarske općine:

 1. Ostrna (MBR: 308153) na katastarskim česticama: 143, 144, 145, 146, 147, 148,  149, 150/1, 150/2, 151/1, 151/2, 152, 153/1, 153/2, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 284, 286, 287/1, 287/2, 288/1, 288/2, 297/1, 297/2, 297/3, 297/4, 297/6, 298/1, 298/2, 298/3, 299/1, 299/2, 300, 301, 302, 303/2, 303/3, 303/7, 304/1, 304/2,305/1, 305/2, 474, 634, 635, 636, 637, 638/1, 638/2, 638/8, 638/9, 638/10, 638/11, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 1144, 1145, 1146, 1147, 1251, 1252, 1253, 1285, 1286, 1287/3, 1291, 1297/2, 1298, 1305, 1306/1, 1306/2, 1306/3, 1308/2, 1311/2, 1312/5, 1313, 1318.
 2. Andrifovec (MBR: 308013) na katastarskim česticama: 1005/2, 1006/3, 1014/2,  1040/6, 1040/7, 1040/8, 1040/9, 1040/10, 1075/3, 1132/1, 1132/2, 1132/3, 1134/1, 1134/2, 1172/2.
 3. Lupoglav (MBR: 308102) na katastarskim česticama: 2732, 2735/1, 2735/2,  2736/1, 2736/2, 2737, 2879/1, 2879/2, 2881, 2882, 2892, 3015/1, 3015/2, 3020/3.
 4. Prečec (MBR: 308161) na katastarskim česticama: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27, 28/1, 28/2, 213/1,  213/2, 234/1, 234/2, 234/3, 234/4, 235/2, 236/2, 236/4, 238/1, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 239/3, 240/1, 240/2, 240/3, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 247/1, 247/2, 248/1, 248/2, 253/1, 253/2,  256, 351/2, 351/3, 352/2, 353/2, 353/4, 357, 365/3,  365/5, 366/1, 367/1, 367/2, 369/2, 370/2, 370/3, 501/1, 502/1,  502/2, 502/3, 503/1, 503/2, 504/1, 604/2, 505/1, 505/2, 506/1, 506/2, 507/1,  507/2, 508/1, 508/2, 523, 524, 525/2, 526/1, 526/2, 526/3, 526/5, 527/1, 527/2,  528/1, 528/2, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 533/1, 533/2,  534/1, 534/2, 535/1, 535/2, 536/1, 536/2, 537/1, 537/2, 537/3, 538/1, 538/2, 539/1, 539/2, 540/1, 540/2,  541/1, 541/2, 542, 553/1, 553/2, 554/1, 554/2, 555/1, 555/2, 556, 567, 568, 626/2, 626/3, 627, 630/3, 638/2, 638/4, 639/1, 639/2, 639/3, 642/1, 642/2, 644/1, 644/2, 644/3, 645, 646, 647, 648/1,  648/2, 649, 650, 652, 661/2, 667/1, 667/2, 667/3.
 5. Kloštar Ivanić (MBR: 312355) na katastarskim česticama: 4180, 4182/2, 4183/2, 4202/4, 4203/1, 4204/1, 4204/2, 4204/3, 4204/4, 4208/1, 4208/2, 4209/1, 4209/2, 4212/1, 4212/2, 4213/1, 4213/2, 4216/1, 4216/2, 4217/1, 4217/2, 4224/1, 4224/2, 4225/1, 4225/2, 4231/1, 4231/2, 4232/1, 4232/2, 4233/1,  4233/2, 4235/4, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245/1, 4245/2, 4246/1, 4246/2, 4247/1, 4247/2, 4248/1, 4248/2, 4249/1,  4249/2, 4250, 4251, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4299, 4300/1, 4300/2, 4301, 4302, 4303, 4304/1, 4304/2, 4305, 4306/1, 4307/1, 4321/2, 4321/3, 4322/2, 4322/3, 4324/1, 4330, 4331, 4332, 4339/1, 4363, 4375/1, 4375/2, 4375/3

Ivanić Grad (MBR: 312347) na katastarskim česticama: 122/1, 124/1, 125, 226/1, 226/3, 226/6, 226/10, 226/11, 226/12, 227/1, 228/2, 228/4, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 229/9, 229/10, 229/12, 232, 234, 235, 639/1, 639/2, 640/1, 641/1, 642/2, 643/1, 643/2, 644/1, 646/1, 646/2, 647/1, 648/1, 649/1,  649/2, 649/3, 891, 893/1, 893/2, 895/1, 896/1, 897/3, 898/1, 898/2, 899/1, 899/2, 936/1, 940/1, 941/1, 942/1, 957/1, 957/2, 957/3, 957/4, 957/5, 957/6, 957/13, 1722/1, 1723, 1724/1, 1726/1, 1727/1, 1729/1, 1771, 1772, 1776/1, 1781/1, 1782/1, 1783/1, 1784/1, 1785/1, 1786/1, 1787/1, 1788/1, 1789/1, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1793/1, 1794/1, 1795/1, 1796/1, 1797/1, 2710, 2693/3, 2694/1, 2695/1, 2698/1, 2698/2, 2699/1, 269S/2, 2700/1, 2704/1, 2705/1, 2709/1, 3988/2, 3996, 4000, 4020/2, 4021/1, 4021/2, 4022/1, 4022/4, 4022/7, 4025/2, 4037/1, 4048/1, 404/2, 4083/1

7. Šarampov (MBR: 312479) na katastarskim česticama: 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 391/1, 391/2, 392/1, 392/2, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 738/2, 738/3, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 790, 806/1, 806/2, 822/1, 822/2, 822/3, 823/1, 823/2, 824, 825/1, 825/2, 826/1, 826/2

Naručitelj izrade geodetskih elaborata je HŽ Infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, 10000 Zagreb, a geodetske elaborate izrađuje Geodetika d.o.o., Jarunska ulica 23, 10000 Zagreb.

Ovim putem se obavještavaju svi nositelji prava na predmetnim i susjednim katastar­skim česticama da uvid u geodetske elaborate mogu izvršiti preuzimanjem elaborata u pdf formatu sa linka:

 1. Ostma: https://mab.to/XqupYUtMBpAt4
 2. Andrilovec: https://mab.to/rXn7Vw5yPFTLe
 3. Lupoglav: https://mab.to/3Ex6QMglUDCJ7
 4. Prečec: https://mab.to/Lj66EYPQ6N36G
 5. Kloštar Ivanić: https://rnab.to/NehtafJu3eZDW
 6. Ivanić Grad: https://mab.to/V5XPml63bESmS
 7. Šarampov: https://mab.to/e2w4Xd5U17iQp

 

Za pojašnjenja elaborata i rezervaciju termina za fizički uvid možete nazvati na broj: +385 92 3796663 dana 01.02. - 3.02.2021 od 8.00 do 16.00h.

Kontakt osoba za sve informacije je Dorian Topie, mag. ing. geod. et geoinf. (mail:dorian.topic@geodetika.hr).

 

Ukoliko koristite Zoom aplikaciju, pojašnjenja možemo dati i video konekcijom u istom terminu uz telefonsku najavu.

Web link za spajanje:

https://us05web.zoom.us/j/84591398096pwd=SGg4V2o1Y2NDTmNrdWVLMzN2YVBJZz09

Meeting ID: 845 9139 8096

Passcode: 8u3aAK

 

Pri pozivu navedite broj katastarske čestice i katastarsku općinu za koji želite uvid, ime, prezime i OIB.

Isključivo uz telefonsku najavu (zbog mjera za suzbijanje pandemije COVID-19), uvid će biti omogućen za:

k.o. Ostma, Andrilovec, Lupoglav I Prečec u prostorijama Vatrogasnog doma, Omladin­ska ulica 51, Velika Ostrna, dana 04.02.2020. od 9 do 11 sati

k/3. Kloštar Ivanić, Ivanić Grad, Šarampov-o prostorijama male sale Pučkog učilišta Jvanić-Grad, Moslavačka 11, tvanić-Grad, dana 5.02.2020. od 9 do 11 sati.

Molimo sve nositelje prava da se prilikom uvida u geodetski elaborat pridržavaju svih propisanih mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za suzbijanje pandemije COVID-19.