29.01.2021.

Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševec Breški

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD IVANIĆ-GRAD
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO,
PROSTORNO PLANIRANJE, GOSPODARSTVO
I POLJOPRIVREDU
KLASA: 350-02/19-01/3
URBROJ: 238/10-02-02-01/1-21-61
Ivanić-Grad, 27. siječanj 2021. godine

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), i Zaključka Gradonačelnika (022-05/21-01/8, URBROJ: 238/10-02-02-01/1-21-1 od 26. siječnja 2021. godine) nositelj izrade Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZA PODRUČJE IVANIĆ-GRAD, DONJI ŠARAMPOV I JALŠEVEC BREŠKI

 

1. JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu  VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-4 za područje Ivanić-Grad, Donji Šarampov i Jalševac Breški (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) će se održati u trajanju od 15 kalendarskih dana, u razdoblju od 03. veljače 2021. godine do 17. veljače 2021. godine, organiziranjem javnog uvida i javnog izlaganja. 

 

2. Prijedlog Plana sadrži tekstualni i grafički dio Plana, obrazloženje i sažetak za javnost.

 

3. Tijekom trajanja Javne rasprave, Prijedlog Plana će biti izložen javnom uvidu  u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, svakog radnog dana osim subote i nedjelje, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati te će biti objavljen i na web stranicama Grada Ivanić-Grada www.ivanic-grad.hr.  

 

4. JAVNO IZLAGANJE Prijedloga Plana održati će se dana 10. veljače 2021. godine u vremenu od 13,00 do 15,00 sati  u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, uz primjenu protuepidemijskih mjera propisanih odlukama nadležnog Stožera civilne zaštite, preporukama i nalozima drugih nadležnih tijela te putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja, a prema Naputku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/20-01/116, URBROJ: 531-06-01-20-3 od 20. ožujka 2020. godine). 

Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja i preko livestream servisa samo u vremenu trajanja javnog izlaganja. 

Livestream servisu bit će moguće pristupiti koristeći poveznicu (link) koja će biti objavljena na internetskoj stranici Grada Ivanić-Grada na dan javnog izlaganja (10. veljače 2021. godina).

Svi zainteresirani koji žele prisustvovati javnom izlaganju u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ivanić-Grad, Moslavačka 11, obvezni su radi ograničenja broja osoba na javnim okupljanjima, prijaviti se putem obrasca koji će biti objavljen na internetskoj  stranici Grada Ivanić-Grada. Popunjeni obrazac potrebno je poslati na e-mail: sandra.abramovic@ivanic-grad.hr najkasnije do dana 08. veljače 2021. godine kako bi se svakom zainteresiranom sudioniku do početka javnog izlaganja dala informacija o mogućnosti sudjelovanja na samom javnom izlaganju.

 

5. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se davati tijekom trajanja Javne rasprave, zaključno s datumom 17. veljače 2021. godine.

 

6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi: 

Sukladno članku 100. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog Plana, postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, upućuju nositelju izrade Plana pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u ovoj objavi o javnoj raspravi. 

 

7. Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koja nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, s adresom podnositelja te koji nisu dostavljeni nositelju izrade Plana - Grad Ivanić-Grad, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, u roku trajanja javne rasprave, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 

Pročelnik: 

Milivoj Maršić, dipl.oec.