19.02.2021.

ODLUKA o neprovođenju strateške procjene utjecaja II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada na okoliš

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17) i članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14,  01/18 i 03/20) te nakon provedenog postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada donio je dana 15. veljače 2021. godine sljedeću

 

O D L U K U

o neprovođenju strateške procjene utjecaja II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada na okoliš

 

I. 

Ovom Odlukom utvrđuje se da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada na okoliš, obzirom je u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada (u daljnjem tekstu: Plan) neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš.

 

II.

Osnovni razlozi za pokretanje postupka izrade Plana utvrđeni su člankom 5. Prijedloga Odluke o izradi Plana:

-     konverzija kartografskih prikaza u službeni projekcijski koordinatni sustav Republike Hrvatske (HTRS96/TM);

-     provjera i prema potrebi prilagođavanje rubova namjene i načina korištenja prema katastarskim česticama na odgovarajućim kartografskim prikazima;

-     usklađivanje Plana sa zakonima i propisima koji su stupili na snagu od donošenja posljednjih izmjena i dopuna Plana;

-     usklađivanje grafičkog dijela Plana sa IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada;

-     usklađivanje odredbi za provođenje sa IV. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada te njihovo redefiniranje prema potrebama Grada Ivanić-Grada;

-     usklađivanje prostorno planskih rješenja komunalne i prometne infrastrukture s izrađenom tehničkom i ostalom dokumentacijom prema potrebi;

-     provjera grafičkog prikaza trasa postojeće komunalne infrastrukture prema podacima vlasnika vodova i distributera;

-     revidiranje kartografskih prikaza Plana s ciljem usklađenja s novim zakonskim propisima te potrebama Grada Ivanić-Grada, uključivo usklađivanje svih kartografskih prikaza s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne novine, broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04);

-     ažuriranje grafičkih oznaka u kartografskim prikazima  za izgrađena i neizgrađena građevinska područja prema stvarnom stanju u prostoru;

-     ispravak grešaka i ostalih neusklađenosti u Planu prema potrebi.

U postupku Izmjena i dopuna Plana razmatrat će se i svi ostali zahtjevi Grada Ivanić-Grada, javnopravnih tijela te pravnih i fizičkih osoba.

Svrha i opći ciljevi Izmjena i dopuna Plana je omogućavanje kvalitetne provedbe Plana te osiguranje prostorno-planskih preduvjeta za realizaciju zahvata u prostoru kojima će se podići kvaliteta života, standard stanovništa, a koji uključuju i razloge navedene u članku Prijedloga Odluke o izradi Plana.

 

III. 

Sve predviđene izmjene navedene su u članku 5. i 8. Prijedloga Odluke o izradi Plana te će se na temelju tih izmjena korigirati elaborat Urbanističkog plana uređenja UPU-3 zone gospodarske namjene na području Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 08/08, 06/14 i 03/15), u tekstualnom dijelu - odredbama za provođenje, u odgovarajućim prikazima grafičkog dijela Plana te u Obrazloženju Plana prema potrebi.

 

IV.

S ciljem utvrđivanja vjerojatno značajnog utjeca Plana na okoliš, Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, gospodarstvo i poljoprivredu je zatražio mišljenja od sljedećih tijela i osoba određenih posebnim propisom:

  1. HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Šumarija Novoselec, Kolodvorska 27, Novoselec
  2. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
  3. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
  4. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
  5. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
  6. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb
  7. Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Koledovčina ulica 1, Zagreb
  8. Ivaplin d.o.o. Ivanić-Grad, Ul. kralja Petra Krešimira IV 10
  9. Ivakop d.o.o. Ivanić-Grad, Savska 50

10. INA d.d., SD Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, Lovinčićeva 4, Zagreb

11. HEP ODS d.o.o., Elektra Križ, Trg svetog Križa 7, Križ

12. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Petrinjska 30, Zagreb

13. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i strateško planiranje, Vončinina 3, Zagreb

14. Plinacro d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a

15. Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb, Širolina 4

16. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

U zakonskom roku zaprimljena su mišljenja sljedećih tijela:

1.    Mišljenje ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša (KLASA: 351-03/20-03/49, URBROJ: 238/1-18-02/4-20-4 od 28.12.2020. godine) zaprimljeno dana 04.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš

2.    Mišljenje PLINACRO d.o.o. Zagreb, Savska cesta 88a (KLASA: PI/20-01/3832, UR.BR: R/IP-20-02 od 29.12.2020. godine) zaprimljeno dana 05.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nema potrebe za provedbom strateške procjene utjecaja plana na okoliš

3.    Mišljenje HEP ODS d.o.o. Elektra Križ, Trg sv. Križa 7, Križ (broj i znak: 4/07400700101/6/21BK od 04.01.2021. godine) zaprimljeno dana 07.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nema posebnih zahtjeva i uvjeta

4.    Mišljenje ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije (KLASA: 351-03/20-03/58, URBROJ: 238/1-10-21-02 od 05.01.2021. godine) zaprimljeno dana 08.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš

5.    Mišljenje INA Industrija nafte d.d., Istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Razrada polja, Odnosi s državnom i lokalnom upravom za IPNP, Lovinčićeva 4, Zagreb, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš

6     Mišljenje HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. Zagreb, Širolina 4 (Broj: 4211- 400-31/21-NS od 05.01.2021. godine) zaprimljeno dana 12.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš

7.    Mišljenje HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod (KLASA: 351-03/20-01/0000451, URBROJ: 374-21-1-21-3 od 11.01.2021. godine) zaprimljeno dana 12.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš

8.  Mišljenje VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb, Koledovčina ulica 1 (Broj: 238/164-20-Z-2363, 614-MF od 30.12.2020. godine) zaprimljeno dana 13.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš

9.    Mišljenje HRVATSKE CESTE, Sektor za pripremu, građenje i rekonstrukciju, Odjel za strateško planiranje (KLASA: 350-02/20-01/227, URBROJ: 345-400-440-441/516-21-04/DB od 15.01.2021. godine) zaprimljeno dana 25.01.2021. godine, kojim je nadležno tijelo dalo mišljenje da nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš.

Nisu zaprimljena mišljenja sljedećih tijela:

-     HRVATSKE ŠUME, UŠP Zagreb, Šumarija Novoselec, Kolodvorska 27, Novoselec

-     ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

-     ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb

-     IVAPLIN d.o.o. Ivanić-Grad, Ulica kralja Petra Krešimira IV 10

-     IVAKOP d.o.o. Ivanić-Grad, Savska ulica 50

-     MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Zagrebčaka, Petrinjska 30, Zagreb

-     HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

 

V.

Upravni odjel Zagrebačke županije za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša dao je mišljenje u okviru postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, da se isključuje značajan negativan utjecaj prijedloga Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (KLASA: 351-04/20-02/42, URBROJ: 238/1-18-02/6-21-4 od 1. veljače 2021. godine).

 

VI. 

Nakon provedenog postupka ocjene o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog Plana, a sukladno članku 30. stavku 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša - Odsjek za zaštitu okoliša Zagrebačke županije je uvidom u dokumentaciju i pristigla mišljenja iz točke IV. ove Odluke, dalo mišljenje da je postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš proveden u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 3/17), te da se obzirom na navedene razloge donošenja Plana može isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Plana na okoliš (KLASA: 351-03/20-03/49, URBROJ: 238/1-18-02/4-21-6 od 9. veljače 2021. godine).

 

VII.

Odluku kojom se utvrđuje da za Plan nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš i da je predmetni Plan prihvatljiv za ekološku mrežu, Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je donio temeljem zaprimljenih mišljenja tijela i osoba iz točke IV., V. i VI.  ove Odluke i kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 03/17).

 

VIII. 

O ovoj Odluci Upravni odjel Grada Ivanić-Grada za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje , gospodarstvo i poljoprivredu informirati će javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08 i 80/13).

 

IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Ivanić-Grada.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

GRAD IVANIĆ-GRAD

GRADONAČELNIK

 

 

KLASA: 022-05/21-01/12                                                                    Gradonačelnik:             

URBROJ:238/10-02-02-01/1-21-1

Ivanić-Grad, 15. veljače 2021.                                              Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

 

 

 

 

PREUZMITE DOKUMENTE: