22.02.2021.

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava na financiranje programa udruga iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu

Temeljem Pravilnika o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada

(KLASA:022-05/16-01/77, U RBROJ.238/10-02/14-16-10 od 30.12.2016.), Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2021.godini (KLASA: 022-05/21-01/14, URBROJ: 238/10- 02-01-02/2-21-1 od 17.veljače 2021.g.) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu (KLASA:022-05/21-01/14, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-2, od 17. veljače 2021.g.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Ivanić-Grada raspisuje

Javni poziv

za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu

Članak 1.

Predmet Javnog poziva za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu je prikupljanje prijedloga programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro koje provode organizacije civilnog društva s područja Grada Ivanić-Grada i/ili se aktivnosti provode na području Grada Ivanić-Grada i/ili su korisnici s područja Grada Ivanić-Grada, sukladno Programu javnih potreba u kulturi na području Grada Ivanić-Grada u 2021. godini (KLASA:021-05/20-01/8, URBROJ:238/10-02-01/2-20- 14), Programu javnih potreba u sportu na području Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu (KLASA:021-05/20-01/8, URBROJ:238/10-02-01/2-20-17), Programu javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu (KLASA:021-05/20-01/8, URBROJ:238/10-02-01/2-20-16), Programu javnih potreba u provedbi programa i projekata udruga civilnog društva Grada Ivanić-Grada u 2021 .godini (KLASA:021-05/20- 01/8, URBROJ:238/10-02-01/2-20-11) i Programu socijalnih potreba Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu (KLASA:021-05/20-01/8, URBROJ:238/10-02-01/2-20-10) koje je Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada donijelo na svojoj 33.sjednici održanoj 2.12.2020.godine.

Grad Ivanić-Grad poziva udruge/organizacije civilnog društva čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba od interesa za opće dobro da se prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga/organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu (u daljnjem tekstu : Javni poziv).

Članak 2.

Udruge/organizacije civilnog društva sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti program/projekt/manifestaciju koji doprinose razvoju Grada Ivanić-Grada za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1- kultura

Prioritetno područje 2.-tehnička kultura

Prioritetno područje 3-sport

Prioritetno područje 4-civilno društvo

Prioritetno područje 5-zdravstvo i socijalna zaštita.

Za financiranje projekata/programa/manifestacija u okviru ovog Javnog poziva, u Proračunu Grada Ivanić-Grada raspoloživ je iznos od 2.395.000,00 kuna, od toga za: Prioritetno područje 1- kultura- 220.000,00 kn

Prioritetno područje 2- tehnička kultura- 80.000,00 kn

Prioritetno područje 2-sport-1.325.000,00 kn

Prioritetno područje 3-civilno društvo-400.000,00 kn

Prioritetno područje 4-zdravstvo i socijalna zaštita-370.000,00 kn

Članak 3.

Najmanji iznos financijske potpore koji se može odobriti za financiranje projekta/programa/manifestacija je 2.000,00 kuna, a najveći 160.000,00 kuna.

Projekti/programi/manifestacije se mogu financirati u 100% iznosu ukupnih prihvatljivih troškova projekta/programa/manifestacije, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstva.

Ukoliko udruga zatraži niži ili viši iznos od propisanog iznosa koji se odobrava ovim javnim pozivom prijava će se odbiti zbog nepoštivanja propisanih uvjeta.

Članak 4.

Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene prijaviteljima za provedbu programa/projekata/manifestacija u okviru ovog Javnog poziva je sljedeći:

 • Prioritetno područje 1 - kultura 20 potpora
 • Prioritetno područje 2 - tehnička kultura 1 potpora
 • Prioritetno područje 3 - sport 8 potpora
 • Prioritetno područje 4 - civilno društvo 26 potpora
 • Prioritetno područje 5- zdravstvo i socijalna zaštita 5 potpora

Članak 5.

Prijedlozi projekata/programa/manifestacije dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno sa Uputama za prijavitelje, dostupni na službenim mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-qrad.hr/servisne-informaciie/javni-pozivi).

Prijavitelji iz članka 13. stavka 6. Javnog poziva dostavljaju samo Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije i Obrazac proračuna programa/projekta/manifestecije i propisane priloge.

Članak 6.

Rok za podnošenje prijava prijedloga programa/projekta/manifestacija na ovaj Javni poziv je od 19.veljače 2021.godine do 22.ožujka 2021.godine.

Članak 7.

Obrasci za prijavu programa/projekta/manifestacije na Javni poziv su:

 1. Obrazac opisa programa/projekta/manifestacije,
 2. Obrazac proračuna programa/projekta/manifestacije,
  1. Obrazac izjave o partnerstvu (ako se program/projekt/manifestacija provodi u partnerstvu)
  2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
   1. Obrazac izjave o programima/projektima/manifestacijama udruga financiranih iz javnih izvora,
   2. Obrazac životopisa voditelja programa/ projekta/manifestacije.

Članak 8.

Uz Obrasce za prijavu programa/projekta/manifestacije na Javni poziv iz članka 7.Javnog poziva, prijavitelji su, u skladu s Uputama za prijavitelje, dužni priložiti i sljedeće priloge:

1.    Dokaz o registraciji udruge/organizacije civilnog društva-preslika izvatka o registraciji udruge/organizacije civilnog društva iz odgovarajućeg registra ili ispis elektronske stranice sa svim podacima udruge u Registru udruga,
2.    Dokaz o registraciji udruge/organizacije civilnog društva u Registru neprofitnih organizacija-ispis elektronske stranice Registra neprofitnih organizacija,
3.    Dokaz da se udruga/organizacija civilnog društva svojim Statutom opredijelila za područja djelovanja koja su predmet financiranja-preslika izvatka iz Statuta o području djelovanja udruge/organizacije civilnog društva ovjerena pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje,.
4.    Dokaz da je program/projekt/manifestaciju koja se predlaže za financiranje putem prijave na Javni poziv prihvatilo nadležno tijelo kroz usvajanje godišnjeg programa rada udruge/organizacije civilnog društva - Zapisnik sa sjednice nadležnog tijela,
5.    Dokaz o transparentnom financijskom poslovanju udruge/organizacije civilnog društva - Ispis Godišnjeg financijskog izvješća udruge/organizacije civilnog društva iz Registra neprofitnih organizacija (RNO) i to:

za obveznike dvojnog knjigovodstva: Godišnje izvješće o prihodima i rashodima i Bilanca za 2020.godinu,

- za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnje financijsko izvješće o primicima i izdacima za 2020. godinu,

6.    Dokaz da se protiv udruge/organizacije civilnog društva i osobe ovlaštene za zastupanje udruge/organizacije civilnog društva ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom:

-    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv udruge/organizacije civilnog društva ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci;

-    Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge/organizacije civilnog društva ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci;

7.    Dokaz da udruga/organizacija civilnog društva nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstvene^ osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Ivanić-Grada - potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za udruge/organizacije civilnog društva i partnere (ako se program/ projekt/manifestacija provodi u partnerstvu).

8.    Dokaze navedene u podtočci 5., 6. i 7. ovog članka, dužne su dostaviti samo one udruge/organizacije civilnog društva koje, nakon provedenog postupka, budu pozvane na sklapanje ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije.

S udrugama/organizacijama civilnog društva koje, nakon provedenog postupka, budu pozvane na sklapanje ugovora o financiranju programa/projekta/manifestacije a ne dostave obvezne priloge-dokaze navedene u podtočci 5., 6. i 7. ovog članka, neće se sklopiti ugovor i njihovi programi/projekti/manifestacije neće se financirati.

Članak 9.

Obrasci za prijavu i prilozi iz članka 7. i 8. ovog Javnog poziva, obvezno se dostavljaju u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u ili USB sticku).

Prijava u papirnatom obliku sadržava sve obvezne obrasce za prijavu vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom udruge/organizacije te sve druge obvezne priloge.

Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u ili USB sticku) sadržajno mora biti identična onoj u papirnatom obliku. Prijava u elektroničkom obliku dostavlja se na CD-u ili USB sticku, u prilogu prijave u papirnatom obliku.

Popunjeni obvezni obrasci za prijavu, koji se dostavljaju na CD-u ili USB sticku trebaju biti u word i xls formatu ( ne u pdf.formatul).

Članak 10.

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom ili se dostavlja osobno (predaja zatvorene omotnice s propisanom dokumentacijom u urudžbenom uredu Gradske uprave Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, Ivanić-Grad, soba 1).

Prijave se šalju na sljedeću adresu:

Grad Ivanić-Grad

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti

Park hrvatskih branitelja 1

10310 Ivanić-Grad,

s naznakom:

„Prijava na Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021.godinu-NE OTVARATI prije sastanka Povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta Javnog poziva".

Prijave dostavljene na neki drugi način (npr. faksom ili elektroničkom poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće se razmatrati.                                                                                                    ,»

Članak 11.

Udruga/organizacija civilnog društva može prijaviti više od jednog programa/projekta/manifestacije u okviru ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe od 01.01.2021. do 31.12.2021.g.

Ista udruga/organizacija civilnog društva može biti partner na više programa/projekata/manifestacija.

Članak 12.

Prijavu programa/projekata/manifestacija na ovaj Javni poziv može podnijeti, u skladu s Uputama za prijavitelje, udruga/organizacija civilnog društva/prijavitelj koja je:

 1. upisana u Registar udruga ili drugi odgovarajući Registar te ima sjedište i djeluje najmanje godinu dana na području Grada Ivanić-Grada prije dana objave ovog Javnog poziva,
 2. programski usmjerena na rad u navedenom pojedinom prioritetnom području, što je vidljivo iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge/ organizacije civilnog društva,
 3. upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 4. ispunila ugovorne obveze prema Gradu Ivanić-Gradu i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Članak 13.

Iznimno, prijavu može podnijeti i udruga/organizacija civilnog društva koja nema sjedište na području Grada Ivanić-Grada ako djeluje na području Grada Ivanić-Grada najmanje godinu dana prije dana objave ovog Javnog poziva, ima članove s područja Grada Ivanić- Grada i svoj program/projekt/manifestaciju provodi za korisnike s područja Grada Ivanić- Grada.

Pravo na podnošenje prijava imaju udruge, zajednice udruga, druge neprofitne organizacije i drugi prijavitelji koji ispunjavaju uvjete utvrđene Javnim pozivom a u skladu s Uputama za prijavitelje.

Za sportske udruge, članice Gradske zajednice sportskih udruga Grada Ivanić-Grada, objedinjenu prijavu za financiranje njihovih programa, projekata i manifestacija podnosi Gradska zajednica sportskih udruga Grada Ivanić-Grada.

Za udruge u tehničkoj kulturi, članice Zajednice tehničke kulture Grada Ivanić-Grada, objedinjenu prijavu za financiranje njihovih programa, projekata i manifestacija, podnosi Zajednica tehničke kulture Grada Ivanić-Grada.

Za braniteljske udruge, članice Zajednice udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Ivanić-Grada, objedinjenu prijavu za financiranje njihovih programa, projekata i manifestacija podnosi Zajednica udruga proisteklih iz Domovinskog rata Grada Ivanić- Grada.

Pravo podnošenja prijave imaju i samostalni umjetnici i umjetničke organizacije 1e fizičke osobe s područja Grada Ivanić-Grada koje se bave književnim ili likovnim stvaralaštvom.

Uz kratki životopis i bibliografiju fizičke osobe-autori književnih djela dužni su dostaviti Obrazac obračuna projekta i Obrazac opisa projekta koji sadrži sinopsis i ogledno poglavlje književnog djela a fizičke osobe-likovni autori dužni su dostaviti Obrazac obračuna projekta i Obrazac opisa projekta koji sadrži popis samostalnih i skupnih izložbi na kojima su izlagali te naziv samostalne izložbe za koju apliciraju na Javni poziv. Potrebno je, u prilogu, dostaviti i jednu recenziju do sada ostvarenih autorskih projekata - recenziju/predgovor književnog djela odnosno izvod iz kataloga sa zadnje samostalne izložbe.

Pravo podnošenja prijave imaju i kategorizirani daroviti sportaši mlađih dobnih kategorija s područja Grada Ivanić-Grada čije su motoričke i funkcionalne sposobnosti i osobine iznad prosjeka sportske populacije istog uzrasta, odnosno čije prirodne osobine i početni rezultati ukazuju na mogućnosti ostvarenja vrhunskih rezultata u određenom individualnom sportu.

Članak 14.

Cjelokupni postupak zaprimanja i pregleda dostavljenih prijava, ocjenjivanja prijava, donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, ugovaranja, modelima plaćanja, postupanja s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje (KLASA:401-01/21-04/19, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-4 od 17.veljače 2021.g.) i Pravilniku o financiranju javnih potreba iz Proračuna Grada Ivanić-Grada (KI_ASA:022-05/16-01/77, URBROJ:238/10- 02/14-16-10 od 30.prosinca 2016.) i koji su, zajedno s Odlukom o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Ivanić-Grada za 2021. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata/manifestacija udruga i drugih neprofitnih organizacija civilnog društva u području kulture, tehničke kulture, sporta, civilnog društva, zdravstva i socijalne zaštite u 2021.godini (KLASA:022-05/21-01/14, URBROJ:238/10-02-01-02/2-21- 1 od 17. veljače 2021.g.) i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada ( /servisne-informaciie/iavni- pozivi/)

Članak 15.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenim ovim Javnim pozivom te koje u cijelosti ne zadovoljavaju propisane uvjete ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Članak 16.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na prijedlog odluke o dodjeli financijskih sredstava. Prigovor se može podnijeti isključivo na provedbu natječajnog postupka te eventualno
bodovanje nekog kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u svojoj prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje.

Razlog podnošenja prigovora ne može biti visina dodijeljenih sredstava ili nedodjela sredstava.

Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva, a konačnu odluku o prigovoru donosi gradonačelnik. Danom dostave pisane obavijesti o rezultatima Javnog poziva smatra se dan objave prijedloga odluke o dodjeli financijskih sredstava na mrežnim stranicama Grada Ivanić-Grada.

Članak 17.

Financijske potpore koje će biti odobrene korisnicima financijskih sredstava za provedbu programa/projekta/manifestacije utvrđujd se ugovorom.

Ako ovlaštena osoba udruge/organizacije civilnog društva ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od 5 (pet) dana od primitka poziva, smatrat će se da je udruga/organizacija civilnog društva odustala od ostvarivanja potpore.

Za svaku isplatu potpore prijavitelj kojem su odobrena sredstva treba dostaviti pismeni Zahtjev Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu, pravne poslove i društvene djelatnosti temeljem kojeg će se potpora isplatiti što je ujedno i potvrda da prihvaća potporu, preuzima odgovornost za provedbu programa/projekta/manifestacije i najavljuje njegovu provedbu.

Članak 18.

Detaljne informacije o ovom Javnom pozivu utvrđene su u Uputama za prijaviteljekoje, zajedno s obrascima za prijavu, čine sastavni dio dokumentacije za provedbu ovog Javnog poziva a dodatne informacije vezane uz Javni poziv mogu se dobiti na telefon 01 2831 365 ili elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: mario.birsic@ivanic- grad.hr_i to najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava iz ovog Javnog poziva.

KLASA:401-01/21-04/19

URBROJ:238/10-02-01-02/2-21-3

Ivanić-Grad, 17.veljače 2021.g.

PREUZMITE DOKUMENTE: