03.12.2021.

JAVNI NATJEČAJ za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 4. Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj 01/13), članka 55. Statuta Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 01/21) te Odluke o raspisivanju Javnoga natječaja za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada (KLASA: 022-05/21-01/124, URBROJ: 238/10-02-01-03/2-21-2) od 29. studenoga 2021. godine Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada objavljuje sljedeći

 

J A V N I    N A T J E Č A J

za zakup nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada

 

I.

Predmet ovoga Javnoga natječaja zakup je sljedećih nekretnina:

k.o. Caginec

Red.br.

k.č.br.

kultura

površina

(m²)

početna zakupnina

1.

2676

igralište u selu (u naravi oranica)

22520

817,47 kn

2.

2681

igralište u selu (u naravi oranica)

24155

876,82 kn

 

k.o. Dubrovčak

Red.br.

k.č.br.

kultura

površina

(m²)

početna zakupnina

1.

177

oranica

 

17491

584,19 kn

 

k.o. Šumećani

Red.br.

k.č.br.

kultura

površina

(m²)

početna zakupnina

1.

736

oranica

 

3547

128,75 kn

2.

751

oranica

 

6957

252,53 kn

 

Početni iznos zakupnine za nekretnine iz točke I. ovoga Javnoga natječaja utvrđen je prema površini i kulturi katastarske čestice te jediničnoj zakupnini u kunama prikazanoj po županijama, katastarskim općinama i katastarskim kulturama, sukladno Uredbi o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (Narodne novine, broj 89/2018).

 

II. 

Pravo sudjelovanja na ovome Javnome natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske te pravne osobe i obrtnici registrirani u Republici Hrvatskoj.

 

III.

Rok za predaju ponuda iznosi osam (8) dana od dana objave Javnoga natječaja na službenoj web-stranici Grada Ivanić-Grada, oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada te na lokalnoj radio stanici.

IV.

Ponuda na javni natječaj mora sadržavati sljedeće podatke:

1. ime i prezime odnosno naziv ponuditelja, prebivalište, odnosno, sjedište ponuditelja te OIB fizičke, odnosno, pravne osobe,

2. oznaku nekretnine za koju se dostavlja ponuda,

3. visinu ponuđene zakupnine, a koja ne može biti manja od početne zakupnine utvrđene ovim natječajem,

4. osnovne podatke o namjeri korištenja nekretnine,

5. potpis ponuditelja (a, za pravnu osobu i obrtnika, i pečat).

 

Obrazac ponude dostupan je na službenoj web-stranici Grada Ivanić-Grada (www.ivanic-grad.hr) te u prostorijama Gradske uprave Grada Ivanić-Grada.

 

V.

Uz ponudu se kao dokaz o sposobnosti natjecatelja obvezno prilaže:

1. dokaz o hrvatskome državljanstvu za domaću fizičku osobu,

2. za pravne osobe izvod iz sudskoga registra, ne stariji od 30 dana, računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno, za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice mjesno nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno, ureda Grada Zagreba,

3. potvrda Grada Ivanić-Grada da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Ivanić-Gradu,

4. potvrda Porezne uprave o stanju duga, koja ne smije biti starija od 30 dana, računajući od dana početka postupka natječaja,

5. izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz ovoga Javnoga natječaja.

 

VI.

Zemljište se daje u zakup na rok od tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

 

VII. 

Ponude će se otvarati na zatvorenoj sjednici Povjerenstva za davanje u zakup neizgrađenoga građevinskog i poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu Grada Ivanić-Grada.

 

VIII.

Prednost na natječaju imaju natjecatelji koji ponude veći iznos zakupnine u odnosu na početnu zakupninu utvrđenu u točki I. ovoga Javnoga natječaja. Ponude natjecatelja ispod utvrđene početne zakupnine neće se razmatrati.

 

IX. 

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dana poziva zakupodavca sklopiti ugovor o zakupu.

 

X. 

Zakupnik se uvodi u posjed u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu. O uvođenju u posjed sastavlja se zapisnik.

 

XI.

Zakupnina za zakup plaća se godišnje. Zakupnik je dužan platiti zakupninu za prvu godinu zakupa u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed, u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do kraja godine, a za svaku sljedeću godinu do 30. lipnja tekuće godine.

 

XII.

Ponude za natječaj dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno na adresu Grada Ivanić-Grada, Park hrvatskih branitelja 1, u zatvorenoj omotnici sa napomenom: „NATJEČAJ ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA – NE OTVARAJ“.

 

XIII.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za zakup nekretnine.

 

XIV.

Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada pridržava pravo poništiti ovaj Javni natječaj bez posebnog obrazloženja, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu.

 

XV. 

Smatra se da je ponuditelj podnošenjem ponude za zakup nekretnine na ovome Javnome natječaju, koja sadrži njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu Gradu Ivanić-Gradu za prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim stranicama i u Službenome glasniku Grada Ivanić-Grada, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

 

XVI.

Ovaj Javni natječaj objavljuje se na službenoj web-stranici Grada Ivanić-Grada, oglasnoj ploči Grada Ivanić-Grada te na lokalnoj radio stanici.

 

                                                                                            GRADONAČELNIK:

 Javor Bojan Leš, dr.vet.med.

PREUZMITE DOKUMENTE: